Interesse og motivasjon er viktig for unges utdanningsvalg

Article tema
Interesse og motivasjon er viktig for unges utdanningsvalg

Personlige interesser og motivasjon er viktige kriterier for hvordan unge velger utdanning og yrke, viser en fersk undersøkelse.

Undersøkelsen er en nasjonal kartlegging utført av Ipsos på oppdrag fra Avdeling for karriereveiledning i Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen ønsker å avdekke unges drømmer, holdninger, verdier og forventninger knyttet til utdannings og yrkesvalg.

Funnene viser blant annet at unge fortsatt velger tradisjonelt: kvinner svarer oftere at de ønsker seg yrker innen helse og omsorg, mens menn ønsker i større grad å jobbe med manuelt arbeid eller teknologi.

– Funnene er ikke veldig overraskende. De gjenspeiler forskningen for øvrig på dette området. At det er kjønnsforskjeller på hvilke utdanninger man ønsker, kan være en indikasjon på at det også vil være et kjønnsdelt arbeidsmarked i fremtiden, sier Carina Riborg Holter i Ipsos.  

Selvrealisering er viktig

Egne interesser og ferdigheter er viktige for mange unge når de skal velge utdanning og yrke. 

­– Det er tydelige tendenser til at «selvrealisering» er et viktig moment i unges utdannings- og yrkesvalg, slik som at det skal gjenspeile egne interesser, at man får brukt evnene sine og at det skal oppleves som meningsfullt. Dette tyder på de unge ofte tar «emosjonelle» valg knyttet til utdanning- og yrkesvei, i kombinasjon med «rasjonelle» valg knyttet til konkurransesituasjonen på arbeidsmarkedet, sier Riborg Holter.

Hun legger til at det dermed ikke er sagt at konkurransesituasjonen ikke er viktig.

– Resultatene gjenspeiler at de unge baserer valget om hva de ønsker å utdanne seg til og jobbe med også ut ifra egne personlige interesser og individuelle behov, og ikke bare strukturelle behov i arbeidsmarkedet og samfunnet for øvrig.

Kvinner er mer usikre

Halvparten oppgir at de er uenig i at det er lett å velge riktig utdanning og synes det er vanskelig å forstå hvilke yrker man kan få med ulike utdanninger. Flere menn enn kvinner svarer at det er lett å velge riktig utdanning, at de vet hva de vil og at de utdanner seg for å oppnå en bestemt karriere.

– Resultatene tyder på at menn synes det er noe lettere å velge utdanning enn kvinner. Kvinner ser ut til å oppleve utdanningsvalg som vanskeligere, sier Riborg Holter.

Helse og omsorg er fremdeles den mest populære yrkeskategorien, mens yrker i tradisjonelle primærnæringer er mindre populære.

Delte meninger om rådgivning

Undersøkelsen viser også at det er delte meninger om rådgivningstjenesten i skolen.

I underkant av 40 prosent av de spurte er fornøyd med utdannings- og yrkesrådgivningen i skolen, mens 28 prosent oppgir at de er misfornøyd.

På spørsmål om hvilken informasjon de spurte savner for å kunne ta gode utdannings- og yrkesvalg, svarer de at de ønsker mer utdypende, deskriptive beskrivelser om veien til yrket.

I underkant av halvparten av de som svarer at de er misfornøyd, sier det er fordi de kan finne bedre informasjon selv, eller fordi rådgiveren ikke hadde den nødvendige kompetansen.

Samtidig svarer over halvparten av de spurte at de foretrekker å snakke med en karriereveileder ansikt til ansikt (56 prosent), mens 47 prosent svarer at de ønsker å finne informasjon på nettet selv.   

Om lag 1100 personer mellom 15 og 25 år har svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2015.

Se hele rapporten.

Andre og tidligere rapporter kan du lese på utdanning.no.

Bilde
Illustrasjonsbilde yrker
Bildetekst
Foto: Colourbox