Vår kvalitet – nytt verktøy for kvalitetssikring av karriereveiledning

Article tema
Vår kvalitet – nytt verktøy for kvalitetssikring av karriereveiledning

Verktøyet Vår kvalitet er lansert, sammen med den nye delen av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, Kvalitetssikring.

Kvalitetssikring og verktøyet Vår kvalitet er utviklet som en del av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og er det første felles, tverrsektorielle verktøyet for kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenester i Norge. Kvalitetssikring består av en kvalitetsmodell og verktøyet Vår kvalitet, som kan brukes til å kartlegge og vurdere kvaliteten i tjenestene, og til å planlegge og prioritere hva man vil gjøre for å utvikle kvaliteten videre. 

Inviterer til brukertest

Kompetanse Norge inviterer hele fagfeltet med på en brukertest av verktøyet. Testen skal foregå gjennom sommeren, og danne grunnlag for videreutvikling til høsten.

«For å utvikle et verktøy som oppleves som relevant og nyttig, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra hele feltet» sier Gravås.

Frist for å sende inn tilbakemeldinger er 27. august. Test ut Vår kvalitet her.

Bidrag til utviklingen

«Karriereveiledning av høy kvalitet er et overordnet mål for alle som har ansvar for, og jobber med, karriereveiledning. Men kvalitet kommer ikke av seg selv. Det er som regel resultat av et kontinuerlig fokus og en langsiktig innsats. Vi håper denne modellen, og ikke minst verktøyet «Vår kvalitet» kan bli et viktig bidrag til utviklingen av kvalitet i karriereveiledningstjenestene i Norge, sier Tonje Gravås, fungerende seksjonsleder i Kompetanse Norge.

 «Det gjøres allerede mye godt arbeid for å sikre kvalitet i karriereveiledning i alle sektorer. Tanken bak verktøyet Vår kvalitet er å gi inspirasjon og støtte til å jobbe enda bedre og mer systematisk med kvalitetsutvikling» sier Gravås.

Verktøyet som lanseres nå, vil etter hvert komme i egne versjoner som er tilpasset de ulike sektorene der karriereveiledning tilbys.

Utvikling av Kvalitetssikring

Kvalitetsmodellen består av syv innsatsområder for å utvikle tjenester av høy kvalitet.

Kvalitetsikringsmodellen

«Innsatsområdene er valgt ut og definert gjennom en prosess der vi har innhentet innspill fra arbeidsgrupper bestående av ledere og praktikere fra de ulike sektorene som tilbyr karriereveiledning. Vi har videre sett til forskning og politikkutvikling og systemer for kvalitetssikring både i andre land og i Norge, samt gjennom vurderinger og diskusjoner med nøkkelpersoner i feltet» forteller Tonje Gravås.

Kompetanse Norge har et nasjonalt systemansvar for karriereveiledning i Norge, og har et spesielt fokus på å bidra til kvalitet i tjenestene.

Video file
Bilde
Illustrasjonsbilde - vår kvalitet
Bildetekst
Illustrasjon fra nettstedet Kvalitet i karriereveiledning.

Kvalitet i karriereveiledning

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning finner du på nettstedet Kvalitet i karriereveiledning. Her har de ulike delene i kvalitetsrammeverket fått sin plass: Kompetansestandarder, Karrierekompetanse og Etikk. Kvalitetssikring ble lansert forrige uke.