Utdanning betalt av Nav - en god mulighet

Article tema
Utdanning betalt av Nav - en god mulighet

Nav kan tilby støtte til opplæringstiltak. Dette kan være arbeidsrettede kurs, fag- og yrkesopplæring eller høyere utdanning. Les om hvem som kan få utdanningsstøtte fra Nav og hvilke muligheter veisøkere kan ha.

Nav kan gi støtte til opplæring og utdanning for personer som har vanskeligheter med å skaffe eller beholde arbeid. En av Navs viktigste oppgaver er å bidra til at flere kommer i jobb, og noen ganger går den beste veien til varig arbeid via kvalifisering. Det er viktig for NAV at mennesker kan kvalifiseres til arbeid de kan stå i over tid.

Bruk av opplæringstiltak er prioritert i Nav, og tiltak for å støtte gjennomføring av utdanning er styrket de senere årene. Et opplæringstiltak kan for eksempel være arbeidsrettede kurs, fag- og yrkesopplæring og høyere yrkesfaglig utdanning eller en NOKUT- godkjent høyere utdanning.

Navs samfunnsoppdrag er blant annet å bidra til å løse utfordringer med mangel på arbeidskraft. Det er særlig vekt på å øke faglært arbeidskraft gjennom økt bruk av fag- og yrkesopplæring. Å få Navs brukere kvalifisert innen bransjer som etterspør arbeidskraft er en vinn-vinn-situasjon både for aktuelle bransjene og arbeidstakerne.

Hvem kan få utdanning betalt av Nav?

Alle kan ta kontakt med Nav for å få informasjon om Navs tjenester og ytelser. Nav kartlegger veisøkers ressurser og begrensninger opp mot arbeidsmarkedets krav og behov. Det er opp til Nav å vurdere om veisøker har behov for og rett til å ta opplæring eller utdanning i regi av Nav for å skaffe seg en jobb. Unge under 30 år, som tar kontakt med NAV skal alltid vurderes for utdanning.

Hvilke studier den enkelte kan gå i gang med, vil være noe veisøker og veileder finner ut av i fellesskap. I tillegg til veisøkers motivasjon og ønsker, vektlegger Nav blant annet prognosene for arbeidsmarkedet innen det aktuelle yrket, og at utdanningen fører til et arbeid som veisøker kan utføre over tid. Målet er å skape en varig tilknytning til arbeidslivet.

NAV har detaljerte regler for hvem som har rett på støtte til opplæringstiltak. Reglene omhandler blant annet type utdanning, alder, varighet og finansiering. Det enkelte Nav-kontoret gjør vurdering av tiltak ut ifra reglene.

Dagpenger under utdanning eller opplæring

Muligheten for å motta dagpenger under utdanning eller opplæring er en annen ordning enn opplæringstiltak fra Nav, og vurderes etter egne regler. Dersom man har rett til dagpenger etter vanlige vilkår og ønsker å ta utdanning kan man søke om å kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring. Reglene for å kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring er ulike ut fra hvilken utdanning eller opplæring en skal ta.

Støtte og oppfølging for å gjennomføre opplæring

De som gjennomfører opplæring eller utdanning som tiltak via Nav, skal få jevnlig oppfølging fra en Nav-veileder. Når de er i skole, på læreplass eller på studiested får de i tillegg oppfølging på opplæringsstedet.

Det vil kunne være behov for koordinerte tjenester for å støtte den enkelte gjennom utdanning. Aktuelle aktører kan være Nav Hjelpemidler og tilrettelegging, opplæringskontor eller rådgiver på skolen eller studiestedet.

Nav har ulike tiltak som kan være aktuelle for å støtte i gjennomføring av opplæringstiltak. Tilbudene kan variere noe mellom ulike regioner og utdanningsinstitusjoner.

For mer informasjon se Nav.no

Kilder:

Opplæringstiltak

Tiltaksforskriften

NAVs omverdensanalyse 2021

Bilde
Lesesal med studenter som sitter ved pulten
Bildetekst
NAV kan gi støtte til opplæring og utdanning for personer som har vanskeligheter med å skaffe eller beholde arbeid. Foto: Colourbox

Eksempler på støtte til gjennomføring av opplæring via Nav: