Selvevaulueringsverktøy for karriereveiledere

Article tema
Selvevaulueringsverktøy for karriereveiledere

Selvevalueringsverktøyet Min kompetanse er lansert, som det første av flere verktøy som nå utvikles til bruk i kvalitetsarbeidet. Verktøyet er laget med utgangspunkt i kompetansestandardene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Min kompetanse er et selvevaluerings- og refleksjonsverktøy. Verktøyet skal gi karriereveiledere oversikt over egen kompetanse og inspirere og gi retning til videre faglig utvikling.

– Karriereveiledningskompetanse er sammensatt, og det er mange områder karriereveiledere trenger kompetanse innenfor. Felles nasjonale kompetansestandarder og kontinuerlig kompetanseutvikling er av stor betydning for profesjonaliseringen av karriereveiledningsfeltet, sier Ingjerd Espolin Gaarder, fungerende avdelingsleder i Kompetanse Norge.

Verktøyet er utviklet av Kompetanse Norge i samarbeid med førstelektor Torild Schulstok ved Høgskolen Innlandet. Verktøyet er brukertestet i flere runder av et utvalg karriereveiledere, og fagfeltet har bidratt med innspill og tips til blant annet nyttige ressurser.

Tverrsektorielt verktøy 

Selvevalueringsverktøyet er laget med utgangspunkt i kompetansestandardene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk, der sju kompetanseområder peker på hvilken kompetanse en profesjonell karriereveileder bør ha. Kompetansestandardene er tverrsektorielle, og verktøyet er derfor laget for karriereveiledere på tvers av sektorer.

Evaluere egen kompetanse 

Verktøyet er bygd opp rundt de sju kompetanseområdene:

Modell over kompetanseområder.

Innenfor hvert av de sju områdene skal du ta stilling til en rekke påstander, og velge det svaralternativet som du opplever at beskriver din egen kompetanse best. Avslutningsvis får du opp en oversikt over hva du selv har vurdert at du er god på, og hva du må jobbe videre med. Du kan evaluere deg selv innenfor et område så mange ganger du vil og dermed følge din egen utvikling.  

Verktøyet er anonymt, og det er mulig å bruke det uten å logge seg inn. Fordelen med å logge inn er at progresjonen din bli lagret. Personopplysningene og annen data vil ikke bli brukt til andre formål, og du kan når som helst slette din egen profil. Ledere eller andre har ikke tilgang til noen av opplysningene i verktøyet. Du eier selv dine egne data.

Inspirasjon og retning til faglig utvikling 

I verktøyet kan du også notere ned tanker og refleksjoner til hvert enkelt område. Notatene og hvordan du har vurdert deg, lagres, slik at det er mulig å følge egen progresjon. Det er i tillegg utviklet ressurser til hvert av de sju områdene.

– Verktøyet skal inspirere karriereveiledere til å kartlegge, reflektere over og utvikle egen kompetanse. Verktøyet kan også brukes sammen med kolleger, som utgangspunkt for samtaler om kompetanse og kompetanseutvikling på egen arbeidsplass, sier Gaarder.

Min kompetanse – selvevalueringsverktøyet for karriereveiledere  

Bilde
Mann sitter foran pc.
Bildetekst
Selvevalueringsverktøyet Min kompetanse er nå lansert.

Kvalitet i karriereveiledning

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning finner du på nettstedet Kvalitet i karriereveiledning. Her har de ulike delene i kvalitetsrammeverket fått sin plass: Kompetansestandarder, Karrierekompetanse og Etikk. Kvalitetssikring lanseres våren 2021.