Nytt nordisk tidsskrift om overganger og karriereveiledning

Article tema
Nytt nordisk tidsskrift om overganger og karriereveiledning

I romjulen ble første utgave av det nye nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance (NJTCG) publisert.

Lanseringen av det nye tidsskriftet Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance (NJTCG) var en stor dag for de som er opptatt av formidling av kunnskap om overganger og karriereveiledning i Norden. Tidsskriftet har åpen tilgang, og er dermed tilgjengelig for alle som er nysgjerrig på forskning, faglige diskusjoner og perspektiver på overganger og karriereveiledning i Norden. 

Kunnskapsbasert og profesjonell

Målet med tidsskriftet er å bidra med et nytt og viktig grunnlag for å bedrive kunnskapsbasert og profesjonell karriereveiledning. Kunnskapsbasert praksis tar utgangspunkt i at valg av metoder og arbeidsformer bør baseres på en helhetlig forståelse av forskningsbasert kvalitetssikret kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap. I nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning er nettopp det å bedrive kunnskapsbasert praksis trukket fram som et sentralt punkt i delen om kvalitetssikring av tjenester.

Tidsskriftet springer ut fra det Nordiske forskningsnettverket NorNet. Det har over lengre tid vært forsøkt å etablere et eget nordisk tidsskrift med fokus på overganger, karriere og veiledning. Med nettverket som en naturlig overbygning gikk nåværende redaktører og lederen av nettverket i gang med etableringsprosessen av tidsskriftet, og det ble blant annet sendt ut invitasjoner til forskere om å bidra med fagtekster. Med første utgave publisert håper tidsskriftet å publisere tematiske interessante og dagsaktuelle tekster for praktikere, politikere og akademikere.

Første utgave

I den første utgaven av tidsskriftet finner du dagsaktuelle artikler om følgende tema:

I sin artikkel Locality and the Prevention of Early School Leaving: Supporting Youth Transitions to Upper Secondary School in a Highly Decentralised Education System skriver Lisbeth Lundahl, Jonna Linde, Joakim Lindgren, Per-Åke Rosvall and Åsa Sundelin om et forskningsprosjekt som omhandler introduksjonsprogrammet i Sverige. De tar for seg ulike strategier for hvordan det arbeides med introduksjonsprogrammet i 90 svenske kommuner.

Sif Einarsdóttir and James Rounds tar for seg kjønnsforskjeller når det kommer til yrkesinteresser i artikkelen A Quantitative Review of Gender Differences in Vocational Interests in Iceland: Pervasive and Persistent. De diskuterer blant annet hvordan «kjønnede yrkesinteresser» blir formet og hvordan dette har påvirkning på yrkesvalg blant kvinner og menn.

Ingela Bergmo Prvulovic har i sin artikkel Playing the Career Game in a Changing World of Work: Career Navigation and Support Strategies in Advice Columnssett på og utforsket forskjellige karriereutfordringer den enkelte kan møte på og hvilke råd som blir gitt om karriereutvikling i aviser og tidsskrifter. Hun diskuterer ulike dilemmaer som kan oppstå for den enkelte, samtidig som hun foreslår en modell for hvordan en kan arbeide med disse dilemmaene.

Lisbet Höjdal diskuterer i sin kommentartekst Contemporary Approaches to Career Counseling: Critical Perspectives on the Life-Design Paradigm life design som fenomen. Hun inviterer til en kritisk diskusjon om både styrker og svakheter ved å legge denne tilnærmingen til grunn i karriereveiledning. 

I den siste artikkelen i denne utgaven, Paradigms under Pressure: Green Guidance, skriver Peter Plant om Green Guidance. Han spør blant annet om hvordan karriereveiledning kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Bilde
Redaktørene for tidsskriftet (f.v): Sif Einarsdottir, Jaana Kettunen, Erik Hagaseth Haug, Rie Thomsen og Fredrik Hertzberg.
Bildetekst
Redaktørene for tidsskriftet (f.v): Sif Einarsdottir, Jaana Kettunen, Erik Hagaseth Haug, Rie Thomsen og Fredrik Hertzberg.

Om tidsskriftet

Sjefsredaktører for Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance (NJTCG) er Fredrik Hertzberg, Stockholms universitet og Jaana Kettunen, Universitetet i Jyväskylä. Landredaktører er Erik Hagaseth Haug, Høgskolen i Innlandet, Rie Thomsen, Aarhus Universitet og Sif Einarsdottir, University of Iceland.

Tidsskriftet publiseres på nett to ganger årlig. Artiklene publiseres fortløpende.

Det er fire typer artikler: forskningsartikler, politikk- og praksisartikler, kommentarartikler og såkalte review-artikler. Alle kan sende inn artikkelforslag. Har du for eksempel utviklet et digitalt karriereveiledningsopplegg for din skole kan en praksisartikkel være et relevant format. 

Sponsorer