Nye ressurser i grunnleggende ferdigheter for voksne

Article tema
Nye ressurser i grunnleggende ferdigheter for voksne

Endringer i arbeidslivet krever at voksne innehar de grunnleggende kompetansene som kreves. Men mange tar lesing, skriving, regning og muntlig kommunikasjon som en selvfølge, eller som «noe vi har lært før». Kompetanse Norge har nå utviklet verktøy for å teste slike grunnleggende ferdigheter. 

Noen ganger møter karriereveiledere veisøkere som i et omskiftelig arbeidsmarked kan ha behov for å bli bevisst på om deres grunnleggende ferdigheter er gode nok for å delta i opplæring eller arbeidslivet. Kompetanse Norge har utviklet selvvurderingsverktøy, tester og e-læring i de fem grunnleggende ferdighetene spesielt rettet mot voksne.

Karriereveiledere møter et tverrsnitt av den voksne befolkningen; både personer som aldri har tatt del i arbeidslivet og som kanskje har mangelfull skolegang, personer som nettopp er blitt permittert eller har mistet jobben, eller personer i jobb, men som ønsker endring, personer med høyere utdannelse som ikke får relevant arbeid og personer i høystatusyrker som vil gjøre endringer i livet sitt.

Hver person bærer på sine gode eller dårlige livserfaringer, samtidig som de er i ulike livssituasjoner. Felles for alle er at de ikke er ferdig utlært, og at de i større eller mindre grad behersker grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning, det muntlige og digitalt.

Nye ressurser

Kompetanse Norge har utviklet 13 verktøy, som består av selvvurderinger, tester, e-læring og læringsspill. De fleste ressursene er utviklet på begge målformer, og snart blir flere av selvvurderingsverktøyene og testene tilgjengelige på engelsk. Alle ressursene er å finne på nettsidene til Kompetanse Norge.

Målgruppen for ressursene er alle voksne som har behov for å teste, og vurdere eller friske opp og øve på grunnleggende ferdigheter. Målgruppen finnes i alle deler av befolkningen, og kan være i arbeid, under opplæring eller utdanning, eller ledige. Målgruppen kan også være veisøkere som oppsøker deg som karriereveileder.

Alle ressursene er utarbeidet slik at de samsvarer med læringsmål i grunnleggende ferdigheter for voksne. Det er tre typer ressurser: selvvurderinger, tester og e-læring.

I selvvurderingene, som Datasjekken, Muntligsjekken og Regnesjekken, får man anledning til å vurdere hva man selv kan. Når du tar en test, som Digitaltesten eller Lesetesten, løser du et sett med oppgaver.

Svarene dine vil være utslagsgivende for hvilket nivå du befinner deg på. E-læringene har, som læringsmålene, selvvurderingene og testene, en inndeling i tre nivåer, og alle som tar «sjekker» og tester kan derfor velge det nivået som er best tilpasset deres behov. Du kan bruke e-læringen for å bli bedre i en eller flere grunnleggende ferdigheter.

Test i grunnleggende ferdigheter

Slik bruker du ressursene

Selvvurderinger og tester er gode utgangspunkt for å vite hva man kan og bør kunne. Det kan være aktuelt å sende en selvvurdering eller test til veisøkeren før en samtale.

Siden det er snakk om verktøy for grunnleggende ferdigheter, må du selvsagt se an hvem du sender det ut til. Eventuelt kan det være hensiktsmessig å sende tester og selvvurderinger ut mellom to veiledningsmøter. Veisøker kan så ta med seg resultatene tilbake til veilederen.

Hvis det viser seg at veisøkeren har behov for å styrke egne grunnleggende ferdigheter, er e-læringen et godt startsted. Man kommer raskt i gang, vil oppleve mestring og får forhåpentligvis lyst til å lære mer. Kursene er altså gode startpunkt i både korte og lange opplæringsløp.

Mange har behov for opplæring

Resultatene fra PIAAC 1 i 2013 («PISA for voksne») viser at svært mange voksne har svake grunnleggende ferdigheter innen lesing, regning og digitale ferdigheter. Voksne med svake ferdigheter vil ha større utfordringer ved bytte av jobb, nye arbeidsoppgaver og omstilling generelt.

Mange oppdager ikke utfordringene eller lever fint med dem inntil de får nye oppgaver eller skal bytte jobb. Ved å kartlegge sine ferdigheter, kan de bevisstgjøres på hvilket minimum som forventes, og øve på ferdigheter som er svake.

Når veisøkere ser etter nye karriereveier, har de bruk for både digitale, muntlige lese- og skriveferdigheter. De som behersker dette på et tilstrekkelig nivå vil kunne ha et bedre fokus i prosessen med å skrive søknader, lese utlysninger og kommunisere med potensielle arbeidsgivere og andre.

E-læringen i muntlige ferdigheter kan være en støtte i å øve på muntlige strategier som hjelper i jobbintervjuet, og på den måten mestre en stressende situasjon. Ved å bedre leseferdigheten vil veisøker lettere kunne vurdere stillingsannonser. Ved å beherske de vanligste digitale kravene vil de lettere kunne kommunisere på ulike plattformer, finne informasjon og sette seg inn i nye oppgaver eller en ny jobb.

Det finnes mange med svake grunnleggende ferdigheter i forskjellig grad, uavhengig av tilknytning til arbeidslivet, utdanning, alder eller om du har vokst opp i Norge eller ikke, på samme måte som det er mange voksne uten utdanning som man vil se på som personer med høy kompetanse.

De nye verktøyene kan være nyttige for å gjøre seg bevisst på egne grunnleggende ferdigheter og som øvingsverktøy, og kan tas i bruk i forskjellige faser i et karriereveiledningsløp.

Bilde
Test i grunnleggende ferdigheter
Bildetekst
Foto: Privat