Ny OECD-rapport: Karriererettleiing for ungdom

Article tema
Ny OECD-rapport: Karriererettleiing for ungdom

OECD har nyleg lansert ein analyse som peiker på elleve indikatorar for ungdom og karrieremodnad. I rapporten kjem det fram at karriererettleiing som omfattar utforsking, erfaring og tankar om framtida, kan føre til betre sysselsettingsresultat for unge.

I etterkant av koronapandemien vil karriererettleiing kunne ha ein sentral plass i å støtte unge menneske i å handtere arbeidsmarknaden. Gjennom the Career Readiness project har Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) forsøkt å svare spørsmålet «Korleis veit vi kva som fungerer i karriererettleiinga?». Dei har gjennomgått internasjonal forsking for å belyse korleis skular kan redusere risiko for arbeidsløyse og betre overgangar til arbeidslivet, og for å kunne formidle kunnskap om «kva som fungerer» til både rettleiarar og avgjerdstakarar.

Analysen har tatt utgangspunkt i ti land: Danmark, Storbritannia, Tyskland, Sveits, Canada, USA, Uruguay, Korea, Kina og Australia.

Ungdom og overgangar

I mange land er det ei vanleg forventning at befolkninga sjølv kan handtera val og egne karrierar, men i PISA-undersøkinga i 2018 kom det fram at 15-åringar i mange land er dårleg forberedt å utvikle dei eigenskapane dei treng i ulike overgangar. Berre halvparten av 15-åringane i OECD-landa sa at dei hadde snakka med rådgjevar skulen, og berre fire av ti hadde deltatt besøk arbeidsplassar eller skygging av arbeidstakarar.

Også før korona var overgangen frå utdanning til arbeidsliv utfordrande for unge menneske. Desse utfordringane har auka som eit resultat av korona-pandemien.

Utforske, erfare og tenke framtida

OECD har gjennom analysen komme fram til elleve bekrefta indikatorar for karrieremodnad. Kriteriet for desse indikatorane er at det finnast dokumentasjon for positive resultat knytte til arbeid i minst tre av landa som har deltatt i analysen. Dei elleve indikatorane er inndelt i tre kategoriar:

Utforsking av framtida

 • Karrieresamtaler
 • Møte med arbeidstakarar gjennom jobbmesser og karrieresamtaler
 • Besøk på arbeidsplassar eller skygging av arbeidstakarar
 • Søknads- og intervjutreningsaktivitetar
 • Korte kurs med fokus på arbeid

Erfare framtida

 • Deltidsjobb
 • Frivilligheit

Tenke på framtida

 • Karrieretryggleik
 • Karriereambisjonar
 • Karrierejustering
 • Skulemotivasjon

Analysen viser at elevar og studentar har ein enklare overgang frå utdanning til arbeidsliv der det er mange karrierelæringsaktivitetar tilgjengeleg gjennom utdanningsløpet. Dette betyr i praksis at tenåringar som deltok i slike aktivitetar og hadde ein utvikla karrieretenking, i stor grad opplever lågare grad av arbeidsløyse, høgare lønn og betre arbeidstilfredsheit som unge vaksne.

Sjølv om datagrunnlaget er avgrensa og knytte til få land, peiker the Career Readiness-studien på datagrunnlag som tydeleggjer at arbeidstilknytinga til vaksne heng saman med indikatorar for karrieremodnad blant tenåringar.

Les rapporten How youth explore, experience and think about their future: A new look at effective career guidance.

Bilde
Illustrasjon -

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD):

 • har 38 medlemsland i Europa, Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Asia, Midtøsten og Oseania.
 • jobbar for å fremme økonomisk vekst, stabilisere økonomien og bidra til økt verdenshandel.