Nettressurs om kjønnsdelte utdanningsval

Article tema
Nettressurs om kjønnsdelte utdanningsval

Det er framleis store forskjellar i utdanning- og yrkesvalet til kvinner og menn. Denne likestillingsutfordringa vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ta tak i. Dei har derfor lansert ein nettressurs for å inspirere ungdomsskular. 

Berre fem prosent av jenter og gutar på vidaregåande skule tar kjønnsutradisjonelle programval, skriv Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Det er særleg yrkesfaglige utdanningsprogram som er kjønnsdelte, til dømes er helse- og oppvekstfag kvinnedominerte og bygg- og anlegg mannsdominerte. For å motverke kjønnsdelte utdanningsval, lanserte direktoratet hausten 2021 ein nettressurs retta mot ungdomsskular.

Døme til inspirasjon og relevant statistikk

Nettressursen Hvordan jobbe med kjønnsdelte utdanningsvalg inneheld døme på tiltak skular kan gjere i samband med elevane sitt utdanningsval.

Her finst ein ressursbank med lenker til fleire gjennomførte aktivitetar frå organisasjonar og nettverk som på ulike vis jobbar for at unge skal velje utdanning uavhengig av kjønn. Det finst døme på korleis skuleledelsen kan legge til rette for at gutar i ungdomsskulen kan hospitere i barnehagar, eller å få fleire jenter til å melde seg på teknologiarrangement.

Bufdir har og samla statistikk om utdanning i eit kjønnsperspektiv, samt relevante kompetansemål frå faget utdanningsval. Dei har og fleire artiklar med bakgrunnsinformasjon om kvifor skuler har eit ansvar med å jobbe for likestilling og for at ungdom kan velje utdanning uavhengig av kjønn.

Skjermdump av nettsiden Hvordan jobbe med kjønnsdelte utdanningsvalg
I nettressursen Hvordan jobbe med kjønnsdelte utdanningsvalg finst fleire døme på tiltak ein skule kan inspirerast av for å motverke kjønnstradisjonelle utdanning- og yrkesval.

Ressursen er hovudsakeleg retta mot skuleledelsen, rettleiarar og lærarar på ungdomsskular, men Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir, påpeikar at nettsida og kan vere nyttig for lokalt nærlingsliv og andre sektorar i kommunen.

Etter kvart vil ressursen og inkludera døme på tiltak i vidaregåande opplæring.  

Fleire ressursar hos Utdanning.no

På Utdanning.no finst det og ei rekke ressursar som kan brukast i undervisning om kjønnsdelte utdanning- og yrkesval. Til dømes denne filmen, som forklarer lønnsforskjellar mellom kvinner og menn, og verktøyet Likestilling som utforskar kjønnsbalansen i dei 400 vanlegaste yrka i Noreg. For lærarar i faget utdanningsval, har Utdanning.no og laga fleire oppgåver om kjønn og val som kan brukast i undervisninga. Her finst det quiz, filmar, ulike oppgåver og artiklar.

Bilde
Illustrasjon, en mann og kvinne på likevektskål
Bildetekst
Illustrasjon fra Colourbox

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

  • ligg under Barne- og familiedepartementet (BFD)
  • er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar

Om Bufdir sitt arbeid med kjønnslikestilling: