Kompetansebehovsutvalget peker på syv utfordringer for grønn omstilling

Article tema
Kompetansebehovsutvalget peker på syv utfordringer for grønn omstilling

Utdanning og kompetanse er avgjørende for å lykkes med den grønne omstillingen, skriver utvalget i sin ferske rapport. Utvalget nevner blant annet syv utfordringer for å møte den kompetansen som omstillingen medfører.  

Rapporten Fremtidige kompetansebehov – utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet ble tidligere denne måneden overlevert forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Den slår fast at den grønne omstillingen særlig vil føre til økt etterspørsel etter yrkesgrupper som ingeniører, IKT-spesialister og fagarbeidere innen teknologi og håndverksfag. Det vil også bli behov for personer som underviser innenfor disse utdanningsområdene. 

Vil kreve omstillingskompetanse

Rapporten hevder imidlertid at det ikke bare er spesialistene som vil bli etterspurt. Hele bredden av arbeidslivet vil trenge arbeidstakere med forståelse for de klima- og miljøutfordringene verden står overfor, og for hvilken rolle virksomheten kan spille for å redusere klimagassutslipp og bevare natur. 

De store og raske omstillingene vi står overfor, vil også kreve omstillingskompetanse, mener utvalget. Omstillingskompetansen inkluderer blant annet sosiale og emosjonelle ferdigheter, både for de som skal drive endringene fram, og for de som utsettes for omstillinger. Fullført videregående utdanning og gode grunnleggende ferdigheter anses som vesentlig for å håndtere omstillingene. 

Kompetanseutvikling må skje i arbeidslivet

Utvalget konstaterer at den grønne omstillingen er i full gang og skjer raskt. Det betyr at svært mye av kompetanseutviklingen må skje blant dem som allerede er i arbeid. «Det stiller store krav til læring i arbeidslivet, til systemer for etter- og videreutdanning og til samarbeidet om kompetanseutvikling og omstilling på arbeidsplassene» heter det i rapporten. 

Dagens system for livslang læring må styrkes betydelig med tilstrekkelig kapasitet og relevans, hevder utvalget. Utvalget ser det som særlig viktig å styrke kompetansen blant dem med kort utdanning, for å opprettholde eller styrke sysselsettingsnivået.  

Syv utfordringer

Utvalget beskriver syv utfordringer for utdannings- og kompetansepolitikken i årene framover. 

 1. Knapphetsutfordringen. Knapphet på ingeniører, IKT-spesialister og fagarbeidere kan bremse grønn omstilling.

 2. Konkurranseutfordringen. Konkurransen om kompetent arbeidskraft øker.

 3. Grunnkompetanseutfordringen. Deler av befolkningen har svakt kompetansegrunnlag for omstilling. Utvalget trekker blant annet fram at en femtedel av den yrkesaktive befolkningen har svakt kompetansegrunnlag for å håndtere omstilling, definert ved at de ikke har fullført videregående opplæring og/eller skårer lavt på målinger av grunnleggende ferdigheter. 

 4. Kompetanseutviklingsutfordringen. Systemene for livslang læring og kompetanseutvikling imøtekommer ikke godt nok behovene for kompetanseutvikling hele livet. 

 5. Ulikhetsutfordringen. Kompetanseutvikling for grønn omstilling må ikke forsterke sosiale forskjeller.

 6. Styringsutfordringen. Grønn omstilling øker behovet for både lokalt handlingsrom i utdanningssystemet og nasjonal styring

 7. Kunnskapsutfordringen. Kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov for grønn omstilling har mangler. 

Utvalgets anbefalinger

For å møte utfordringene kommer utvalget med blant annet disse anbefalingene:  

 • Realfagenes posisjon i grunnopplæringen bør styrkes 

 • Det må tenkes mer langsiktig om kompetanseutvikling 

 • Styrking av kompetanseutvikling i hele arbeidslivet, og særlig blant sysselsatte med kort utdanning, og som jobber i omstillingsutsatte næringer 

 • Styrking av kunnskapen om vurderinger av kompetansebehov, kompetansetilbud og kompetanseutvikling sett fra arbeidstakersiden  

 • Gjennomføre en nasjonal, regelmessig undersøkelse blant virksomheter i bredden av arbeidsmarkedet om deres kompetansebehov for grønn omstilling 

Les rapporten her 

Bilde
Illustrasjonsbilde til artikkel om Kompetansebehovets rapport om grønn kompetanse

Kompetansebehovs-utvalget

Kompetansebehovsutvalget (2021–2027) ble oppnevnt av regjeringen Solberg 23. juni 2021. Utvalgets oppgave er å frambringe og systematisere kunnskapsgrunnlaget om Norges framtidige kompetansebehov. 

Utvalget har representanter fra blant annet arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, de høyere utdanningsinstitusjonene, fylkeskommunene og KS – kommunesektorens organ. Utvalgsleder er Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.