Karriereveiledning.no – offentlig og kvalitetssikret

Article tema
Karriereveiledning.no – offentlig og kvalitetssikret

2. september 2020 ble Karriereveiledning.no lansert med et gratis karriereveiledningstilbud til hele befolkningen.

Etter en forholdsvis rolig høstlansering, ble det en stor økning i besøkstallene fra januar 2021. Det er stor variasjon på henvendelsene vi får, både når det gjelder alder, bakgrunn, bosted og tema for samtalen. Veisøkerne som kontakter oss er mennesker fra hele landet, i alle aldre og med forskjellig bakgrunn, som vil snakke om mange ulike temaer knyttet til utdanning og arbeid.  

Eksempler på henvendelser.
Noen av henvendelsene som har kommet til karriereveilederne. 

Veisøkere bruker blant annet Karriereveiledning.no til å finne kvalitetssikret informasjon om utdanning og arbeid, tolke og forstå innholdet i informasjon, og få bekreftet at informasjon de har funnet stemmer. Vi opplever også eksempler på at oppfatningen eller informasjonen veisøkere harikkestemmer, og avdekker og oppklarer deretter misoppfatninger. Flere som tar kontakt, er usikre på hvem som kan svare på spørsmål om eksempelvis opptakskrav, hvordan få lærlingplass i en bedrift, eller så ønsker de svar på om de kan motta dagpenger selv om de studerer. Vi informerer da om hvilken instans de kan kontakte videre. Det kan være Nav, utdanningsetaten i deres fylkeskommune, eller studieveileder ved et universitet.

Vi møter veisøkere som gjennom samtalen blir bedre kjent med seg selv i valgsituasjoner, mens andre har behov for å kartlegge egen kompetanse og erfaringer fra utdanning, jobb, fritid og personlige egenskaper. Vi har også veisøkere som trenger litt støtte for å håndtere overganger. Det kan være overgangen fra videregående til universitet, fra studenttilværelse til jobbsøking, eller mer ufrivillige overganger som permittering eller arbeidsledighet.

I løpet av livet vil alle møte overganger og stå i ulike valgsituasjoner. Det finnes forskjellige tilbud knyttet til ulike livsfaser: på ungdomsskoler gjennom blant annet faget utdanningsvalg, utdannings- og yrkes rådgivning i videregående opplæring, karrieretjenester på universitet og høgskoler, og veiledning for permitterte og arbeidsledig gjennom Nav. Karriereveiledning.no er et livslangt og helhetlig karriereveiledningstilbud for hele Norges befolkning. Vi jobber for å sikre tilgang til karriereveiledning for alle og bidra til at veisøkere tar velinformerte valg.

Muligheter og begrensninger

Tilbakemeldingene vi får gir oss inntrykk av at karriereveiledning.no har en nytteverdi for mange av våre veisøkere, og responsen kan også tyde på at flere opplever gode karrierelæringsepisoder. Det kan være at veisøkeren gjennom karriereinformasjon ser flere muligheter, har lært hvordan sette seg bedre inn i en utlysningstekst, eller blir oppmerksom på egen motstand mot endring. 98 % av de som gir oss tilbakemelding, sier at de er fornøyde. Flere veisøkere uttrykker også at de er takknemlige for å ha en karriereveiledningstjeneste så lett tilgjengelig, og at terskelen for å oppsøke oss er lav.

Eksempler på tilbakemeldinger.
Tilbakemeldinger fra veisøkere. 

Karriereveiledning.no tilbyr kun veiledning på norsk og vi har bare drop-in samtaler, uten mulighet for å avtale flere timer med samme karriereveileder. Når vi møter veisøkerne, vet vi lite om dem og konteksten de lever i, og veisøkerne kan heller ikke dele dokumenter med oss. Formatet vi jobber i gjør at det lettere kan oppstå misforståelser, samtalen får ikke alltid en god flyt, og vi kan ikke bruke kroppsspråk for å understreke eksempelvis interesse og vennlighet.

Vi er derfor bevisst det faktum at denne tjenesten ikke alltid strekker til eller passer alle, og vi er oppmerksomme og sier det til våre veisøkere dersom vi tenker at andre veiledningstilbud vil gi et bedre utbytte.

Supplement til andre karriereveiledningstjenester

Karriereveiledning.no er ment som et supplement til andre karriereveiledningstjenester. Vi er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud som skal gjøre det enkelt for flere å ta kontakt med en karriereveileder. Vår opplevelse er at tjenesten også er med på å gjøre karriereveiledning forståelig som begrep og vise veisøkere hva det kan innebære, blant annet gjennom forventningsavklaring i starten av veiledningssamtalen. Veisøkere får et forhold til hva karriereveiledning er og kan være, og får også informasjon om andre veiledningstilbud.

På Karriereveiledning.no finnes det også lenker til rådgivnings- og karriereveiledningstjenester på skoler, universitet og høgskoler og alle offentlige karrieresentre. I tillegg informerer vi ofte om det i selve veiledningssamtalene, eksempelvis hvis vi vurderer det slik at andre karriereveiledningstilbud vil passe bedre.  

Utdrag fra en samtale med veisøker.
Utdrag fra en samtale med veisøker. 

Vi har også veisøkere som allerede har booket seg en karriereveiledningstime hos en annen instans, eller som skal inn på møte med sin veileder i Nav. I samtale med oss kan de forberede seg til karriereveiledning eller møtet de skal ha. Vi oppfordrer våre veisøkere som tar kontakt via chat om å sende transkripsjon av samtalen til seg selv på e-post, og vi ser at mange velger det. Denne samtaleloggen kan de ta med til rådgiver eller annen karriereveileder hvis de ønsker det.

Et eksempel på hvordan du som karriereveileder kan bruke tjenesten som supplement i egen praksis, er at veisøker kan ta kontakt med oss for å få karriereinformasjon eller utforske ulike arbeids- eller utdanningsmuligheter. Deretter kan veisøker sammen med deg vurdere dette sett i sammenheng med veisøkers forutsetninger, konteksten den enkelte lever i og lokale muligheter.

Vi kan bistå med blant annet:

  • Å finne utdannings-, jobb- eller yrkesmål
  • Forberedelser til samtaler
  • Sparringspartner for aktivitet og tankeprosesser
  • Overgangsfase mellom tiltak, kompetanseheving og jobbsøking 
  • Utvidelse av mulighetsrommet for jobbsøking
  • Refleksjon rundt valg og valgkompetanse
  • Hjelp til å forstå informasjon opp mot egne muligheter
  • Å finne flere veier til eksempelvis kompetanseheving eller fagbrev.
Bilde
Tre karriereveiledere sitter ved skrivebordet sitt og jobber.
Bildetekst
Karriereveilederne i Karriereveiledning.no har siden oppstarten veiledet over 12.000 personer.

Om Karriereveiledning.no

Karriereveiledning.no tilbyr gratis, anonym og kvalitetssikret karriereveiledning på chat og telefon. Målgruppe er hele befolkningen uavhengig av alder, bosted og arbeids- og utdanningssituasjon.

Tjenesten eies og driftes av Kompetanse Norge.

Bemannes av 19 karriereveiledere.Ti er ansatt i Kompetanse Norge med arbeidssted i Tromsø, mens ni karriereveiledere jobber i fylkeskommunene Vestland, Trøndelag og Innlandet.

Åpningstiden er mandag til torsdag kl. 10.00-20.00, og vil gradvis vurderes utvidet basert på veisøkernes behov. 

Per 7. mai har tjenesten håndtert 12. 630 henvendelser.  86 prosent av henvendelsene erchat.

Etableringen er begynnelsen på et omfattende utviklingsarbeid med brukernes behov i sentrum. Innsikt og erfaringer fra tidlige faser vil danne grunnlaget for videreutvikling, utforming og eventuell skalering av tjenesten.