Karriereveiledning påvirker jobb og utdanning

Article tema
Karriereveiledning påvirker jobb og utdanning

Kompetanse Norge har gjennomført en undersøkelse ett år etter at veisøker har vært til karriereveiledning. Undersøkelsen viser at veiledningen ofte bidrar til endringer i utdanning eller jobb.

Hvordan påvirker karriereveiledning veivalgene vi tar? Er det noen som har større utbytte av slike samtaler enn andre? Hvordan kan tilbudet ved de offentlige karrieresentrene bli bedre?

Kompetanse Norge har gjennomført en spørreundersøkelse om utbyttet av karriereveiledningen ved de fylkesvise offentlige karrieresentrene. Veisøkerne blir i undersøkelsen blant annet spurt om veiledningen har bidratt til endring i utdannings- eller jobbsituasjon, eller til hvordan de håndterer karriereutfordringene sine.

De fleste brukerundersøkelser gjøres kort tid etter veiledningen. Denne undersøkelsen skiller seg fra andre brukerundersøkelser ved at den gjennomføres ett år etter at veiledningen fant sted.

Ett år etter

Å ta valg knyttet til utdanning, jobb og karrierevei er gjerne en prosess som kan ta tid. Det er derfor relevant å undersøke utbyttet av karriereveiledning etter at det har gått en stund siden veiledningen fant sted.

Hensikten med undersøkelsen har vært å innhente informasjon om brukeropplevelsen og opplevd utbytte av karriereveiledning, for å videreutvikle kvaliteten ved de offentlige karrieresentrene, synliggjøre tjenestene og gi innspill til politikkutforming.

Det er utfordrende å måle effekt av karriereveiledningstilbudet, fordi mange forhold kan spille inn på utfallet. Det kan også være vanskelig å skille ut effekten fra andre årsaker til endring i en persons liv. Veisøkere, veiledere og de som bevilger penger til karriereveiledningstjenester ønsker å vite om veiledningen bidrar til en positiv forandring.

En undersøkelse om utbytte kan være med på å si noe om kvaliteten på veiledningstilbudet, og om hva karrieresentrene kan gjøre for å forbedre tjenesten.

Har positiv effekt

For mange som svarte på undersøkelsen, har karriereveiledningen hatt en direkte påvirkning på jobb- eller utdanningssituasjon. Blant dem som opplevde en endring i jobbsituasjonen i året etter veiledningen, svarte halvparten at det hadde sammenheng med veiledningen de hadde fått.

Blant dem som opplevde en endring i utdanningssituasjonen, svarte hele 70 prosent at endringen hadde sammenheng med karriereveiledningen.

 

Bilde
utbytte av karriereveiledning figur 11
Bildetekst
Figur: Kompetanse Norge

 

Gir økt motivasjon

Om lag halvparten av respondentene hadde kun én karriereveiledningstime. Likevel opplever mange at grepene de har tatt i sin utdannings- og/eller jobbsituasjon, har vært påvirket av karriereveiledningen. Hele tre av fire svarer at de enten er svært fornøyde eller ganske fornøyde med karriereveiledningen.

– Det viser at karrieresentrene i stor grad treffer behovene til dem som bruker dem, sier Ingjerd Espolin Gaarder, fungerende avdelingsleder i Kompetanse Norge.

 

Bilde
Utbytte av karriereveiledning figur 12
Bildetekst
Figur: Kompetanse Norge

 

Ikke alle kommer for å få veiledning om utdanning og jobb. Å se egen situasjon fra en ny vinkel eller gjøre mindre grep i hverdagen kan også være et mål på godt utbytte av karriereveiledning.

Mange opplever positive endringer i motivasjon og økt bevissthet rundt hvilke muligheter man har etter å ha vært til karriereveiledning. Det at disse andelene er såpass høye selv ett år etter siste veiledningstime, vitner om at det ikke bare var et midlertidig løft.

Karriereveiledning for alle

Det finnes nå offentlige og gratis karrieresentre i alle fylker. Tjenesten er åpen for alle over 19 år. I løpet av 2020 lanseres også digital karriereveiledning for hele landet. Tilbudet består av en nettside med informasjon og e-veiledning der man kan chatte med profesjonelle karriereveiledere.

– En slik modell, med både fysiske sentre og et digitalt tilbud, sikrer at voksne med ulike veiledningsbehov kan finne en tjeneste de har utbytte av, sier Espolin Gaarder.

Bilde
Illustrasjonsbilde, arbeidsliv

Utbytte av karriereveiledning - undersøkelse ved de offentlige karrieresentrene

Rapporten er utarbeidet av Kompetanse Norge, og presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om utbyttet av karriereveiledning.

Undersøkelsen retter seg mot personer som har vært til karriereveiledning ved et av de fylkesvise offentlige karrieresentrene.

Hovedfunn:

• Hele tre av fire svarer at de enten er svært fornøyde eller ganske fornøyde med karriereveiledningen.

• Litt over 60 prosent av de som var til karriereveiledning oppgir at de har opplevd endringer i jobbsituasjonen sin i løpet av ett år. Om lag en tredjedel sier at endringene i svært stor eller stor grad hadde sammenheng med karriereveiledningen de mottok.

• Drøyt halvparten av respondentene opplevde en endring i sin utdanningssituasjon i perioden mellom siste karriereveiledningstime og til undersøkelsen ble sendt ut om lag ett år etter.

Det er betydelig flere som mente at endringer i utdanningssituasjonen hadde sammenheng med veiledningen de hadde mottatt ved et av de offentlige karrieresentrene.