Direktoratet for høgare utdanning og kompetansepolitikk er etablert

Article tema
Direktoratet for høgare utdanning og kompetansepolitikk er etablert

Kompetanse Noreg har blitt ein del av det nyeDirektoratet forgareutdanning og kompetanse (HK-dir)saman medDikuog Universell, samt deler avUnitog NSD.

Det nye direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar forforvaltningsoppgåverinnanforgareutdanning,gareyrkesfaglegutdanning og kompetansepolitikk.

Oppdraget

Direktoratet forgareutdanning og kompetanse (HK-dir) skal bidra til å styrke kvaliteten i utdanning og opplæring,auke tilgangenog løfte kompetansen i befolkningaog arbeidslivet.Direktoratet jobbar for å gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Direktoratet skal også fremme internasjonalisering og digitalisering i utdanning, ogsjå til atgod informasjon ogrettleiingtil deisom skalvelgjeutdanning og karriereer tilgjengeleg.

– Vi i HK-dir skal framleisha det nasjonale systemansvaret for karriererettleiing, og ein del av denneoppgåvaerennoå sørgje for god informasjon ogrettleiingtilheile befolkningaog utvikle kvaliteten i karriererettleiingstenestene. Vi ser fram til å fortsette dette arbeidet i samarbeid medfeltet,innanforei ny og størreverksemd, seierIngjerd E. Gaarder,avdelingsdirektør i HK-dir.

Les meir om det nye direktoratet pånettsidene.

Bilde
HK-dir logo