Verktøy: «Profiler for basisferdigheter»

Article tema
Verktøy: «Profiler for basisferdigheter»

Hva må en elektriker lese eller skrive på jobb? Grunnleggende ferdigheter for 17 ulike yrker finner du i «Profiler for basisferdigheter på jobben». Lær å bruke verktøyet i karriereveiledningen!

Lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter er en forutsetning for å lykkes i arbeidslivet.

Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har utviklet verktøyet «Profiler for basisferdigheter på jobben». Profilene beskriver hvilke grunnleggende ferdigheter som brukes i 17 ulike yrker. Hensikten er å gjøre det tydelig hvordan grunnleggende ferdigheter er en del av yrkesutøvelsen. Du finner lenke til alle profilene nederst i artikkelen.

Profilene er utarbeidet i samarbeid med representanter fra ulike bransjer, organisasjoner, bedrifter og lærere. Det er viktig å understreke at profilene ikke er en stillingsbeskrivelse, men snarere en oversikt over de ferdighetene som ofte kan være lite synlig i en jobb.

Hver profil er utformet ut fra en felles mal. Innledningen sier noe om konkrete arbeidsoppgaver for arbeidstakeren som krever bruk av de grunnleggende ferdighetene. Deretter er profilen inndelt i de fem ferdighetene med underpunkter. Hvert underpunkt beskriver oppgaver ut ifra frekvens; det vil si oppgaver som gjøres daglig, regelmessig og av og til.

Et forkortet eksempel:

Basisferdigheter på jobben for ... (eksempelvis barnehageassistent)

LESING

Hver dag vil du
• lese vaktlister/skjemaer/logg/beskjeder

Regelmessig vil du
• lese informasjonsbrev/periodeplaner/instruksjoner

Av og til vil du
• Lese faglitteratur/rutinebeskrivelser

SKRIVING

Hver dag vil du
• skrive/fylle ut/føre logg

Regelmessig vil du
• skrive/fylle ut skjemaer

Av og til vil du
• skrive møtereferater/tekster

MUNTLIGE FERDIGHETER

Hver dag vil du
• samtale/svare/diskutere

Regelmessig vil du
• samtale/forklare

Av og til vil du
• delta i/diskutere/komme med innspill

REGNING

Hver dag vil du
• telle/holde oversikt over

Regelmessig vil du
• kontrollere/fylle ut/anslå

Av og til vil du
• måle/gjøre overslag over

DIGITALE FERDIGHETER

Hver dag vil du
• kommunisere/bruke epost

Regelmessig vil du
• legge inn oppdateringer/sende sms

Av og til vil du
• bruke ressurser/finne informasjon

De ferdige profilene har en ukomplisert og oversiktlig oppbygging. De ment som inspirasjon for selv å kunne utvikle og lage egne profiler tilpasset den enkeltes behov og arbeidsoppgaver.

Hvem er «Profiler for basisferdigheter på jobben» laget for?

Verktøyet retter seg mot to hovedgrupper: brukeren av profilene og den som bistår brukeren.

Brukeren av profilene kan være noen som er i opplæring i skole eller bedrift eller noen som er i jobb; en arbeidstaker. Profilene vil dermed ha ulike formål for brukeren.

En som er i opplæring kan ha behov for å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver og ferdigheter som er knyttet til ulike jobber der ute. En arbeidstaker kan ha behov for å finne ut hva som forventes av arbeidstakeren i den aktuelle jobben.

Hvordan henger oppgavene sammen med de ferdighetene arbeidstakeren må ha? Hvilke ferdigheter har jeg? Hvilke av de ferdigheter som kreves for å utføre jobben er det jeg mangler?

Den som bistår brukeren kan for eksempel være rådgiver, faglærer i skolen og i videregående opplæring, karriereveileder i karrieresenter, veileder i Nav – eller arbeidsgiver. En rådgiver, karriereveileder eller arbeidsgiver vil slikt sett bruke profilene med ulikt formål og hensikt.

Hva kan «Profiler for basisferdigheter på jobben» brukes til?

Fordi verktøyet kan brukes i ulike veiledningssituasjoner, vil hensikten og funksjonsområdene variere. Profilene kan for eksempel brukes:

• i undervisning og opplæring for å kunne danne seg et bilde av hvilke arbeidsoppgaver og ferdigheter som kreves i ulike jobber.

Aktuelle fag er eksempelvis Utdanningsvalg i grunnskolen og i Prosjekt til fordypning i videregående opplæring.

• i planleggingen av et karriere- og jobbvalg. Profilene kan være med på å konkretisere og synliggjøre hvilke ferdigheter som er grunnleggende i ulike yrker eller jobber.

• som et kartleggingsverktøy for å avdekke hvilke ferdigheter veisøker eller arbeidstaker allerede har og har en styrke innenfor. Profilene kan også avdekke hvilke ferdigheter brukeren mangler og som må styrkes for å kunne utføre jobben.

• som et kartleggingsverktøy i både en bevisstgjøringsprosess og en evalueringsprosess

• som utgangspunkt for en veiledningssamtale i skolen, hos Nav eller ved et karrieresente

• for å kunne legge til rette for den enkeltes behov på en arbeidsplass

• som et verktøy for arbeidsgiver for å konkretisere og synliggjøre hvilke ferdigheter som er sentrale i de ulike stillingene.

Dermed kan arbeidsgiver sikre at oppgavene som utføres er nyttige for arbeidsplassen.

• som et utgangspunkt for en medarbeidersamtale eller en mer uformell samtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Kan «Profiler for basisferdigheter på jobben» anvendes i utviklingen av karrierekompetanse?

Profilene er først og fremst laget med tanke på å få til god opplæring av grunnleggende ferdigheter. De er et verktøy til bruk i undervisning, opplæring og veiledning – og som et kartleggingsverktøy. Kan verktøyet i tillegg være nyttig i utviklingen av karrierekompetanse?  

Karrierekompetanse kan defineres som en kompetanse til å forstå og utvikle seg selv, utforske livet, læring og arbeid i forandringer og overganger (Thompsen, 2014).

De grunnleggende ferdighetene ligger ikke bare til grunn for all læring. De er også sentrale for å kunne mestre eget liv og for å delta i arbeidslivet og i samfunnet generelt (Meld.St.20, 2012/2013). Det å mestre de grunnleggende ferdighetene blir dermed et utgangspunkt for å utvikle og oppnå karrierekompetanse.

«Profiler for basisferdigheter på jobben» kan bidra til å:

• utvikle en bevissthet rundt hvilke utdannings- og jobbvalg som kan være hensiktsmessige

• gi en oversikt over de mulighetene og utfordringene som ligger i en jobb

• gi veisøker mulighet til å håndtere overgangen til en jobb bedre. Det skjer når veisøker får innsikt i hva som kreves av ferdigheter i en arbeidssituasjon. På den måten har veisøker en bedre mulighet til å takle endringer og være fleksibel.

• gi veisøker eller en arbeidstaker en mulighet til å bli kjent meg egne styrker og svakheter. Profilene kan skape motivasjon og lærelyst og samtidig sette i gang selvrefleksjon og egenbevissthet knyttet til krav og forventninger.

Kilder:

Thompsen, R. (2014). Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv
Meld.St.20 (2012-2013). På rett vei. Kvaliteter og mangfold i fellesskolen

Profiler i PDF (bokmål og nynorsk)

Bilde
illustrasjonsbilde mann som skrur i et elektrisk anlegg