Uddannelsestjek - et verktøy for å hindre frafall

Article tema
Uddannelsestjek - et verktøy for å hindre frafall

Uddannelsestjek er et dansk digitalt refleksjonsverktøy som skal hjelpe studenter med å treffe et bedre informert utdanningsvalg og få en god start på studiene.

I studie- og karriereveiledningen på det Natur- og Biovitenskapelige Fakultetet ved Københavns Universitet (SCIENCE) møter vi allerede kort tid etter studiestart en bred gruppe av studenter som på en eller annen måte ikke er godt nok rustet til den utdanningen de er i ferd med å starte på.

Ofte mangler disse studentene innsikt i både innholdet i studiet de har begynt på og de forventingene det innebærer, til tross for at de selv har valgt akkurat denne utdanningen, og gledet seg til å starte på den.

Benytter seg ikke av tilbudene

Samtidig ser vi at mange potensielle studenter ikke benytter seg av vårt eksisterende tilbud – som forsøker å bygge bro mellom utdanningene på ungdomstrinnet og på universitetet. De deltar ikke på våre Åpent Hus-arrangementer og overveier heller ikke å bli Student for en dag.

Disse tilbudene gir mulighet til å komme tett på utdanningene, og har som målsetting å gi de som søker et mer solid grunnlag for å treffe et utdanningsvalg. Det er mange grunner til at tilbudene velges vekk. Noen velger utdanning så sent at muligheten er borte, andre bor for langt unna, mens andre synes at tilbud av denne typen er for uoversiktlige og at det er for krevende å delta i dem.

På SCIENCE ser vi dette som en del av et større bilde, der mange studenter har vansker med å gjennomføre utdanningen og i altfor høy grad faller fra i løpet av de første årene.

I 2016 hadde fakultetet i gjennomsnitt et frafall på 14,8 prosent allerede det første året. Dette er lavere enn det danske landsgjennomsnittet på 17,3 prosent frafall i første studieår ved universitetene.

Likevel har det ført til at fakultetet de senere årene har utviklet nye metoder og verktøy som kan veilede potensielle studenter om de utdanningene de vurderer. Disse verktøyene gir de utdanningssøkende noe av den kunnskapen og innsikten de trenger til å få en god start på den utdanningen de har valgt.

En digital håndsrekning

I 2016 gjennomførte studie- og karriereveiledningen ved SCIENCE, i samarbeid med fakultetsledelsen, fagmiljøer og forskere innenfor universitetspedagogikk og overganger til universitetet, et prosjekt der målet var å redusere frafallet blant fakultetets studenter.

Dette førte til at tolv innsatsområder ble etablert, som spenner fra innholdet i emnene til innholdet på fakultetets nettsider.

For å nå ut til de potensielle studentene som ikke benytter seg av vårt eksisterende tilbud, var et av prosjektets satsingsområder å utvikle en strategi for rekruttering med fokus på å avklare søkernes forventninger så tidlig som mulig.

Dels gjennom mer kunnskap om studiene på nettsidene, og dels ved hjelp av et nytt forventningsavklarende, digitalt verktøy som senere fikk navnet Uddannelsestjek.

En god start

Uddannelsestjek ble utviklet på bakgrunn av våre erfaringer fra studie- og karriereveiledningstjenesten, inspirasjon fra utlandet og vår kunnskap om hva som gir en god start på studiet.

Verktøyets formål er er å sette studentene i stand til  både et reflekteret utdanningsvalg og gi dem en god studiestart. Det handler med andre ord om å få kunnskap til å velge utdanning på et opplyst og reflektert grunnlag.

Verktøyet ble tatt i bruk i 2017. Uddannelsestjek består av ni til 12 spørsmål, hvor 50 prosent er felles og 50 prosent spesifikk for det enkelte bachelorprogram.

Spørsmålene går nøye inn på konkrekte situasjoner i utdanningen, og er ment å motivere til handling og avklaring. Den gir konkret kunnskap om emner, studiemiljø, forventninger til studentene og de mulighetene utdanningen gir.

I dag finnes Uddannelsestjek på rekrutteringssidene til elleve av bachelorutdanningene ved SCIENCE. Innen februar 2019 vil det finnes på sidene til alle de 19 bachelorutdanningene.

Skreddersydd

Uddannelsestjek er skreddersydd til den enkelte utdanningen. Verktøyet består av mellom ti og 12 spørsmål og en rekke svarkategorier som brukeren skal velge mellom. Spørsmålene er inndelt i temaene opptakskrav, studieteknikk, motivasjon og karriere.

Hver gang studenten har besvart et spørsmål, genereres det en tilbakemelding, som gir nødvendig informasjon formulert for å treffe målgruppen, og samtidig legger opp til refleksjon og antyder videre handlingsmuligheter. Disse to elementene kan sammen bidra til at hver enkelt får et mer avklart forhold til den konkrete utdanningen det er snakk om.

Eksempel på spørsmål om studieteknikk:

Bilde
bilde av spørsmål i Uddannelsestjek

Eksempel på respons på spørsmålet ovenfor:

Bilde
bilde av repsons på spørsmål i Uddannelsestjek

Når studenten har gjennomført Uddannelsestjek kan han eller hun ta en utskrift av tilbakemeldingene som ble gitt underveis og sende dem til seg selv eller lagre dem som en fil. Senere kan dette brukes som en huskeliste i valg av utdanning.

Tre hovedprinsipper

Tre hovedprinsipper dannet utgangspunktet for arbeidet med innholdet i verktøyet:

1. Kunnskap om hva som gir en god start på studiene.

2. Et nært tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøene, veiledningstjenesten og fakultetets kommunikasjonsavdeling.

3. Vår veiledningspraksis i studie- og karriereveiledningstjenesten ved SCIENCE.

Kunnskap om hva som gir en god start 

Grunnlaget for innholdet i Uddannelsestjek er den kunnskapen vi allerede har om hva som gir en god start på studiene. Denne kunnskapen utgjør bakgrunnen for hele vår tilnærming til studiestarten ved fakultetet.

Vi trekker spesielt på Vincent Tintos teorier om overgang til og forebygging av frafall fra videregående utdanninger, samt forskning fra fakultetets eget institutt for didaktikk i naturfagene.

I spennet mellom de positive forventningene og det arbeidet som det å starte på en ny utdanning innebærer, ligger det tre konkrete temaer:

- faglige nivåer og opptakskrav
- studievaner og studieteknikk
- motivasjon

På Københavns Universitet strekker studiestarten seg formelt over det første semesteret, men i praksis vet vi at det er en god ide å tenke seg at den varer en stund utover dette.

Uddannelsestjek forbereder de potensielle studentene på emnene de skal ta, hvorfor de må ta dem, og hva det er forventet at de skal gjøre. Samtidig får de en innføring i hva som vil møte dem senere, og hvilke valgmuligheter de kan komme til å stå overfor.

Underveis gir verktøyet også en innføring i de ulike studieformene på utdanningene. Hva det kan være en god ide å trene litt på, eller hvor man må være forberedt på å måtte gjøre en ekstra innsats. Her handler det for eksempel om planlegging av tidsbruk, hvor man skal jobbe med studiene og hvordan man trives med individuelt arbeid og gruppearbeid.

Motivasjonen for å søke på en konkret utdanning er ofte kjennetegnet av bestemte forestillinger om hva utdanningen innebærer. Disse holder ikke alltid stikk. Uddannelsestjek lar brukeren teste ut sine forestillinger om både studentlivet, de mulighetene en utdanning gir og rammene utdanningen setter. Brukeren får også satt sine forestillinger om arbeidslivet på prøve.

Et tett samarbeid på tvers

Uddannelsestjek er som nevnt utarbeidet og utviklet i et nært samarbeid mellom fagmiljøene på utdanningene, studie- og karriereveiledningstjenesten og fakultetets kommunikasjonsavdeling, som har ansvar for rekrutteringen generelt.

På denne måten kan vi hente utdanningenes spesifikke kunnskap om utfordringene nettopp deres studenter møter det første året, inn i verktøyet. Her kan den studiespesifikke kunnskapen integreres med den mer generelle kunnskapen vi i veiledningstjenesten har om ungdom, studiestart og det å studere både ved SCIENCE og ved universitetet generelt. 

Dette understøttes av kommunikasjonsavdelingens tekniske ekspertise og innsikt, både i verktøyet og i generell kommunikasjon rettet mot rekruttering.

Studie- og karriereveiledningstjenesten ved SCIENCE

De tilbakemeldingene studentene får fra Uddannelsestjek, bygger på veiledningspraksisen i studie- og karriereveiledningstjenesten ved SCIENCE. Her tilbyr vi kortere og lengre direkte samtaler, i tillegg til veiledning på telefon, e-post og et omfattende og målgruppeorientert intranett kalt Studieinformasjon.

Vårt veiledningstilbud er frivillig, uansett hvilken kanal veiledningen skjer gjennom. Målet er å gi motiverende veiledning, og dermed styrke den enkeltes handlingskompetanse og sørge for avklaring av den konkrete situasjonen.

Til sammen utgjør disse tre prinsippene kjernen i det en potensiell student møter i Uddannelsestjek: En digital veiledningssituasjon, som i et generisk format møter den enkelte og motiverer til refleksjon og videre handling med tanke på en konkret utdanning.

Kontinuerlig utvikling

Fra pilotprosjektet ble lansert i juni 2017 og frem til i dag, har 4928 potensielle studenter benyttet seg av Uddannelsestjek. Av disse fordeler 2623 seg på de tre pilotutdanningene.

SCIENCE holder hele tiden øye med bruken av verktøyet, og det ser ut til at vi er på rett spor. Siden pilotprosjektet i 2017 har vi hatt regelmessige møter med både potensielle og immatrikulerte studenter for å vurdere og tilpasse innholdet og språket. På den måten sikrer vi at informasjonen er oppdatert og anvendelig for målgruppen.

Vi kan i tillegg se at verktøyet blir brukt gjennom hele året, med tydelige topper før søknadsfristene i vårsemesteret. I fakultetets rekrutteringsundersøkelse svarer i gjennomsnitt 25 prosent av studentene på de elleve utdanningene at de har brukt verktøyet i forbindelse med sitt utdanningsvalg, med en spredning på 16–39 prosent mellom de ulike utdanningene.

I tillegg angir 61 prosent at verktøyet har hatt avgjørende, stor eller en viss betydning for deres utdanningsvalg, her med en spredning på 50–85 prosent mellom de ulike utdanningene.

Uddannelsestjek fremover

Brukerne ser altså ut til å ha nytte av verktøyet når de skal velge utdanning. Det institusjons- og utdanningsnære innholdet gir i tillegg andre veiledningstjenester innsikt i studielivet ved SCIENCE.

Disse tjenestene omfatter de generelle veiledningstjenestene i Danmark, som eVejledning og Studievalg Danmark, og også vår egen sentrale veiledningstjeneste ved Københavns Universitet.

Uddannelsestjek har mulighet til å veilede konkret med tanke på spesifikke utdanninger. Verktøyets klare struktur, med likelydende temaer og spørsmål, gir både studenter og veiledere – både på og utenfor universitetet – en mulighet til å sammenligne utdanninger på et bedre fundert grunnlag.

Uddannelsestjek er ett mulig svar på et generelt behov innenfor veiledning til høyere utdanning. Vi har behov for et supplerende tilbud som kan kombinere høy tilgjengelighet med utdanningsrelevant kunnskap, refleksjon og handling.

Verktøyet har allerede fått en viss oppmerksomhet, og ved Københavns Universitet har man høsten 2018 satt i gang et arbeid med å etablere Uddannelsestjek ved alle universitetets fakulteter. Målet er at dette verktøyet skal bli et tilbud ved alle bachelorutdanningene.

Sammen med våre andre initiativer rettet mot studiestarten og forebygging av frafall, kan Uddannelsestjek forhåpentligvis også bidra til å oppnå sitt mål. Det er å gi flere studenter en bedre start på høyere utdanning og et sterkere grunnlag for å gjennomføre den.

Litteratur:

Baden-Württemberg (2018): Studieninformation. Was Studiere Ich: https://www.was-studiere-ich.de/

European First Year Experience (2016): EFYE 2016: http://sites.arteveldehogeschool.be/efye/

Postareff, Liisa, Markus Mattson, Sari Lindblom-Ylanne og Telle Hailikari: “The Complex relationship between emotions, approaches to learning, study success and study progress during the transition to university” i Higher Education (3)

SCIENCE (2017): SCIENCES fælles rammer for BA studieintroduktion: https://www.science.ku.dk/fakultetet/kvalitetssikring/laeringsressourcer/Rammer_for_BA_studieintroduktion_2017.pdf

Tinto, Vincent (2012): Leaving College. The University of Chicago Press, Chicago, USA

Ulriksen, L. M. (2004). ”Den implicitte studerende.” Dansk pædagogisk tidsskrift (3).

Københavns Universitet (2018): Københavns Universitets fælles rammer for studieintroduktionsforløb.

Københavns Universitet (2018): Studiestatistikker. Gennemførelse: https://us.ku.dk/studiestatistik/studiestatistikker/gennemfoerelse/

Københavns Universitet (2018): Statistikberedskab: https://om.ku.dk/tal-og-fakta/statistikberedskab/

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2017): Frafald. Tal, analyser og undersøgelser om frafald på videregående uddannelser, som løbende bliver udarbejdet af ministeriet: https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/frafald#cookieoptin

Bilde
Illustrasjonsbilde Uddannelsestjek

Studie- og karriereveiledningen ved SCIENCE

• Er en del av SCIENCE Studentservice sammen med Help Desk. Help Desk gir hjelp med praktiske og administrative spørsmål.

• Elleve fulltidsansatte veiledere er fordelt på fire team som dekker konkrete utdanninger.

• Mulighet til å «droppe inn» til en rask veiledningssamtale i et åpent rom.

• Korte veiledningssamtaler kan gjøres via telefon.

• Forhåndsbestilte samtaler av 25 minutters varighet, med dypere kunnskap om en konkret utdanning.

• Veiledning på e-post av både generell karakter og med dypere kunnskap om en konkret utdanning (åpen på alle hverdager).

• SPOT-arrangementer. Det vil si kollektiv veiledning om for eksempel studieteknikk, karriere og utvekslingsprogrammer.

• Studieinformasjon – informasjon om de enkelte utdanningenes regler, rammer og muligheter på universitetets intranett, KUnet.

Potensielle studenters muligheter for forventningsavklaring ved SCIENCE:

• Utdanningssjekk: refleksjonsverktøy for avklaring, kunnskap og undersøkelser i forbindelse med utdanningsvalget

• FAQ: svar på spørsmål som er vanskelige å finne svar på andre steder, både om det å være student, fakultetet og utdanningen.

• Åpent hus: to åpent hus-arrangementer i begynnelsen av mars, hvor man kan møte opp for å høre om opplegget for alle fakultetets utdanninger

• Livestream fra Åpent hus: vi streamer direkte fra Åpent Hus, slik at man kan følge med og stille spørsmål om utvalgte utdanninger direkte fra skjermen

• Student for en dag: mulighet til å følge en helt alminnelig student en helt alminnelig dag på utdanningen

• Studiepraksis: elever i videregående skole kan besøke en utdanning i tre dager, oppleve undervisningen og møte forelesere

• Studie- og karriereveiledningstjenestens tilbud

• Ulike mindre initiativer på Facebook og Instagram, der målsettingen er å etablere likemannsnettverk (peer-2-peer)