Mitt liv i 2025 – om å bli sin egen framtidsplanlegger

Article tema
Mitt liv i 2025 – om å bli sin egen framtidsplanlegger

Hvem er jeg og hva gjør jeg i 2025? Ved Hauketo skole i Oslo har vi i flere år hatt et prosjekt i faget utdanningsvalg der elevene utforsker sitt eget liv i framtiden. Målet er at elevene skal bli sine egne framtidsplanleggere.

For å bli sin egen framtidsplanlegger må elevene lære seg en rekke ferdigheter.  Som en av elevene formulerte det:

- Nå skal vi lære hva vi må kunne for å finne ut hva vi skal bli, hvordan vi skal bli det og hvordan vi kan tenke oss å ha det når vi blir voksne!  

Å oppøve og bli bevisst den kompetansen som er nødvendig for å bli sin egen framtidsplanlegger er kjernen i karrierelæring. I internasjonale sammenhenger kobles slik læring ofte til det som kalles CMS - Career Management Skills, eller på norsk: karriereferdigheter.

CMS defineres som ”en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte.

Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning og jobbmuligheter og seg selv, ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg” (ELGPN 2010).

Mer spesifikt kan karriereferdigheter inkludere ferdigheter som selvinnsikt, mulighetsoppmerksomhet, overgangsferdigheter og valgkompetanse.

Karrierelæring i tre år

På ungdomsskolen er elever helt i starten av en prosess med å tilegne seg karriereferdigheter. Derfor er det viktig at ferdighetsmålene vi setter for faget utdanningsvalg er tilpasset aldersgruppen, slik at læringsutbyttet blir godt.

Ved Hauketo Ungdomsskole er faget utdanningsvalg organisert som en treårig valgprosess. Til søknadsfristen på våren i tiende klasse skal elevene ha bestemt seg for hvilket utdanningsprogram og skole de vil søke på.

Åttende klasse - utredning

Prosessen med å tilegne seg karriereferdigheter starter allerede i åttende klasse på Hauketo Ungdomsskole. Gjennom hele året i åttende klasse har elevene timer i faget utdanningsvalg. Som en del av målet om at karriereveiledning er hele skolens ansvar er det kontaktlærerne på hvert trinn som har faget utdanningsvalg-timene for sin klasse.

I timene ser vi til læreplanen for faget, og fokuserer på selvinnsikt. Elevene jobber med å bli godt kjent med egne ferdigheter og interesser, og med å få trening i å kunne samle, analysere og anvende informasjon om utdanning og jobbmuligheter. De trener også på å bli mer bevisst egne valg.   

Niende klasse - framtidsprosjektet

Bilde
Elev på yrkesmessa

I niende klasse er faget utdanningsvalg-timene samlet i en konsentrert periode, og da gjennomfører vi framtidsprosjektet "Mitt liv i 2025". Prosjektet går over to uker på våren, samtidig med at elevene besøker videregående skoler for utprøving av utdanningsprogram.

Grupper på fire-fem elever blir satt sammen av elever og lærer i felleskap. Gruppene velges ut fra kriteriet om god samhandling og gjensidig motivasjon i gruppa, uten hensyn til hvilket yrkesvalg de måtte ønske.

Alle lærerne på trinnet er med, og hver gruppe har en lærer som veileder. Timeplanene oppløses for to uker, og elevene får nye timeplaner der det er plottet inn kurs i personlig budsjett, søknadsskriving, selvstendig arbeid og kurs i utdanningsvalg.

Yrkesmesse

Bilde
To elever på yrkesmessen

I forbindelse med framtidsprosjektet arrangeres en yrkesmesse på skolen. På yrkesmessen tenker vi oss at året er 2025. Da er elevene etablerte unge, med utdanning, jobb og bolig og kan dokumentere sin personlig økonomi med oversikt over inntekt og utgifter. Dette formidler de til sine foreldre og 8. trinns elevene via sine stands i forsamlingssalen.

Foreldre, foresatte og søsken blir skriftlig inviterte til å besøke messen på kveldstid, mens 8. trinns elevene kommer i skoletiden for å begynne sin innhenting av informasjon om yrker og utdanning.

Å selge sitt yrke på denne måten, fortelle om sin reise fra 9. trinn på Hauketo til ferdigetablert, og være trygg på egne ferdigheter som er brukt underveis gir den gode mestringsfølelsen en framtidsplanlegger bør ha.

Elevene får ti mål for det individuelle arbeidet i denne perioden:

 1. Du skal ha kunnskap om utdanningsprogrammene i videregående skole, spesielt det du skal på kurs i, og som er bakgrunnen for ditt yrkesvalg.
   
 2. Du skal velge deg et yrke eller et yrkesområde du skal sette deg så godt inn i at du kan presentere yrket på den avsluttende yrkesmessen på skolen.
   
 3. Du skal lære deg å sette opp et personlig budsjett i et excel ark ut fra din inntekt og dine utgifter i 2025. Det betyr at du ved hjelp av budsjettet skal planlegge hvordan du ønsker å bo. Skal du  eie eller leie bolig, ønsker du å bo alene eller sammen med noen? Du skal altså gå på boligjakt på nettet og se hva du har råd til ut fra din økonomi. Hva med studielån, avdrag og renter? Hva har du råd til å kjøpe av møbler? Med andre ord: Hva koster det for deg å etablere deg?
   
 4. Du skal lære deg å sette opp din egen CV og skrive en reell jobbsøknad, ut fra den utdanningen og eventuell arbeidserfaring du har i 2025. Se jobbannonser på nettet.
   
 5. Du skal lage en framtidsfortelling om deg selv, der du tar utgangspunkt i det livet du lever i 2025 og ser tilbake på niende klasse på Hauketo i 2014 og beskriver og forklarer/begrunner de valgene du har gjort fram til 2025. Du skal fortelle hva du arbeider med, hvordan du bor og hva du gjør på fritiden ut fra interesser og verdier.
   
 6. Du skal ut en halv dag og intervjue en som har det yrket du har valgt. Du skal selv finne fram til denne yrkesutøveren og gjøre avtale om intervju. (eventuelt en studieveileder på høgskole/universitet)
   
 7. Du skal skrive en rapport om hva du lærte på kurset du besøkte på videregående. Der skal du også ha med dine forventninger til kurset og reflektere over hva dette utdanningsprogrammet kan gi deg. 
   
 8. Du skal lage en stand til yrkesmessa på skolen og forberede deg på å være en representant for ditt yrke. Det vil si at du skal kunne begrunne yrkesvalget ditt. Du skal kunne informere både andre elever og foresatte om veien til ditt yrke og hva det innebærer å ha det. Du skal også kunne legge fram ditt budsjett.
   
 9. Du skal forberede et rollespill, en «reunion» i 2025, som avslutning i gruppen. Det betyr at dere skal skape en situasjon der dere møtes som yrkesutøvere, kanskje rent tilfeldig, eksempelvis hos frisøren, bilverkstedet, på et venteværelse, og prater om hvordan dere har det og hva dere har gjort siden dere gikk ut fra Hauketo.

Digital karrieremappe - dokumentasjon av karrierlæringen

Lærerne i faget utdanningsvalg oppretter en digital mappe på Fronter for hver elev. Der skal elevene hver dag skrive en logg om hva de har gjort den dagen og hva planen for neste dag er.

I loggen legger de også inn alt skriftlig arbeid, rapport fra utdanningsvalgkurset, sine yrkesintervjuer, framtidsfortelling, sitt personlige budsjett og innholdet i presentasjonen av eget yrke til yrkesmessen. Alle lærerne på trinnet og karriererådgiver har tilgang til karrieremappene for samtlige elever.

Alle elevene får i starten av prosjektet et infoskriv som de bruker videre som arbeidsdokument og som til slutt dokumenterer hva de har lært. Her er  satt opp spesifikke ferdighetsmål for elevene. Når det gjelder «Valg av yrke» ser ferdighetsmålene slik ut:

Om det yrket du velger skal du i løpet av prosjektet vite

 • om du trenger studiekompetanse for dette yrket, og i så fall om det er spesifikke krav om realfagskompetanse
 • om det er en yrkesfaglig utdanning som fører fram til yrket og hvilket utdanningsprogram du da må velge
 • hvilke personlige forutsetninger du bør ha for yrket
 • hvor lett/vanskelig det er å få jobb i yrket og hvilke lønns- og arbeidsforhold og utviklingsmuligheter det kan tilby
 • hvilke interesser, ferdigheter og evner du mener du vil få bruk for og kan videreutvikle
 • andre ting som er viktig for valget ditt
Bilde
Elev på yrkesmessa

Gjennom framtidsprosjektet i niende klasse skal elevene kan oppøve karriereferdigheter. De har vært på oppdagelsesferd i seg selv og lært hvor de kan finne informasjon om ulike yrker og utdanningsveier.

De har funnet ut hva de må gjøre for å søke en jobb, hvordan de skal kunne sette opp et budsjett for sin privatøkonomi og hva som kreves for å etablere seg som ung voksen.

Lærernes og karriererådgivers bidrag er å motivere, veilede i å håndtere informasjon og forhåpentligvis komme med spørsmål som bringer eleven framover.  

Tiende klasse – individuell veiledning

Framtidsprosjektet i niende klasse gir elevene et godt utgangspunkt for den individuelle veiledningen med rådgiver som starter tidlig på høsten i tiende og som skal støtte elevene i deres endelige valg av utdanningsprogram for neste år.

Identitetsbygging i en overgangsfase

Faget utdanningsvalg er et fag som virkelig innbyr til tilpasset undervisning. Alle skal en gang ut i jobb, og alle elever trenger ferdigheter i å håndtere overgangsfaser.

Vi tenker at elevene våre er i en overgangsfase helt fra åttende klasse når de har sine første timer i faget utdanningsvalg, og til de gjør sine valg i tiende klasse. Da håper vi de har tilegnet seg ferdigheter nok til å begynne å utforme en yrkesidentitet.

I elevenes egen framtidsfortelling og på yrkesmessen, kan vi ofte skimte en yrkesidentitet, ofte til foreldrenes stolthet. Eleven står der og er elektriker, advokat eller bilmekaniker.

Både faget utdanningsvalg og veiledningssamtalene skal bidra til elevenes karrierelæring. Gjennom alt vi gjør, er vi opptatt av å utfordre elevene til et verdivalg som favner hele individet. Budskapet er: -Når du velger utdanningsprogram i tiende klasse, så skal du velge med hele deg!

Bilde
Bilde
Yrkesmessen på Haketo skole