Innholdsrikt karriereverktøy for minoritetsspråklige

Article tema
Innholdsrikt karriereverktøy for minoritetsspråklige

Gjennom dette verktøyet bygger deltakerne sine karriereferdigheter samtidig som de trener på språk.

Karrieretjenesten ved veiledningssentrene i Akershus har utarbeidet et verktøy for karriereveiledning av minoritetsspråklige. Verktøyet ligger gratis tilgjengelig på nettsiden.

Vi håper at mange veiledere og lærere vil ta det i bruk overfor sine minoritetsspråklige elever, deltakere eller brukere. Språket i verktøyet er forenklet, bildene er nøye utvalgt for å treffe målgruppen og det er lagt inn øvelser for språklæring underveis.

Verktøyet ble opprinnelig laget til bruk av lærere i norsk og samfunnsfag i innføringsklassene i videregående skole, men er nå revidert slik at det retter seg mot alle minoritetsspråklige som får veiledning rundt utdanning og arbeid.

Det kan være elever i skolen på ulike nivåer fra grunnskole til videregående skole, deltakere i introduksjonsprogram eller deltakere i annen språkopplæring. Veisøkere hos karrieresentrene og Nav kan også være aktuelle målgrupper.

Karrierelæring 

Bilde
Deltakerhefte Karriereveiledning for minoritetsspråklige

Målet om at deltakerne skal bygge karriereferdigheter er grunnlaget for materiellet vi har laget. Det å reflektere over sine egenskaper, interesser og sin kompetanse, kjenne utdanningssystemet og arbeidsmarkedet i Norge og øve på jobbsøkerprosessen er slike ferdigheter.

Denne læringen er avgjørende for å kunne ta realistiske og informerte valg av utdanning og jobb, og viktig for å lykkes med integreringen i det norske samfunnet.

Aktivitetene i materiellet kan brukes individuelt eller i veiledning én til én, men er særlig egnet for grupper og klasser. Vi mener at karrierelæring fremmes særlig godt i samhandling med andre ved at kunnskapen øker for alle, mulighetene utvides og alle får tilbakemeldinger på egne tanker og planer. For minoritetsspråklige er dessuten gruppearbeid god språktrening.

Enkelt språk

Da vi laget dette materiellet la vi stor vekt på at språket skulle være enkelt. Siden karrierelæring og språklæring ofte går hånd i hånd, er det lagt opp til at begreper forklares og noteres underveis. Gjennomføring av øvelsene i grupper vil dessuten gi viktig muntlig språktrening ved at deltakerne presenterer sine valg og sin erfaring, og forholder seg til andres erfaringer og tanker.

Vi var også opptatt av at øvelsene skulle kunne anvendes av lærere og veiledere som ikke nødvendigvis er karriereveiledere. Forklaringene av aktivitetene til veileder er derfor grundige.

Materiellet består av et ressurshefte for veileder og et deltakerhefte der ulike øvelser er presentert. Disse arbeidsheftene kan skrives ut og kopieres, eller sendes til trykking for å lage mer solide hefter hvis man heller vil det.

Ressursheftet skal være en god støtte for veiledere og lærere som skal jobbe med karrieretemaer. Gode pedagogiske grep er beskrevet og ulike varianter av øvelsene presentert. I deltakerheftet kan deltakeren notere rett inn i sitt hefte etter hvert som øvelsene gjennomføres.

Verktøyet består også av billedbaserte interessekort, yrkeskort og dyrekort, i tillegg til gode bransjeoversikter som viser hvor lang tid man må regne for å utdanne seg til ulike yrker på ulike nivåer.

Kortene kan med fordel lamineres og brukes flere ganger. Bransjeoversiktene kan skrives ut som plakater eller brukes elektronisk med linkene til yrkesbeskrivelser på utdanning.no. Det er lagt opp til en naturlig progresjon i arbeidsheftene, som beskrives nedenfor. Øvelsene kan også brukes enkeltvis.

Bilde
Yrkeskort
Bildetekst
Yrkeskort. Foto: Veiledningssenteret i Asker og Bærum.

Utforske muligheter

Rekkefølgen er lagt opp med noen øvelser for å bli kjent først. Disse er spesielt godt egnet for en klasse eller gruppe.

Neste arbeidsområde heter Muligheter. Her er ulike øvelser for å bli kjent med det norske utdanningssystemet og arbeidslivet. Vi har lagt spesielt vekt på å anerkjenne deltakernes tidligere erfaringer og kompetanse. Dette kan illustreres ved en øvelse der deltakeren skal trene på å gjøre om sine erfaringer til kompetanse som kan brukes i for eksempel en jobbsøknad.

Yrkeskortene kan brukes for å bli kjent med begreper og yrker i Norge, og begynne å tenke framover mot egne valg. Kortene inneholder illustrasjoner med personer med ulik etnisk bakgrunn. Språket er enkelt.

Som gruppeøvelse er dette en fin mulighet for deltakerne til å forklare valg av yrkeskort for hverandre. Deltakerne kan også sammen eller hver for seg få i oppgave å undersøke hvordan man blir de ulike yrkene man har valgt.

Øve på selvinnsikt

Selvinnsikt er neste arbeidsområde. Vår erfaring er at mange minoritetsspråklige ikke er så vant til å snakke om sine interesser, ønsker og drømmer. Siden selvinnsikt er en viktig karrierekompetanse, er det derfor viktig å trene på dette.

Når deltakeren gjør disse øvelsene sammen med andre vil han eller hun få viktig trening i å presentere seg selv og sine interesser, og å lytte til at andre presenterer seg. Slik bygger deltakerne karriereferdigheter og viktig vokabular. Også for dette området har vi lagt vekt på deltakernes erfaringer.

Inspirert av Vance Peavys «Mind mapping», har vi laget en øvelse der ikke bare nåtiden og framtiden kartlegges, men også fortiden:

Hva har deltakeren med seg av verdier, holdninger, kompetanse og erfaringer fra hjemlandet sitt? Hva kan overføres til det livet de skal ha i Norge? Hva er ikke så nyttig å ta med seg videre?

Under overskriften selvinnsikt har vi også laget interessekort, med bilder og enkle begreper.

Disse kortene er fine til å trene på språk, men også til å velge ut og prioritere interesser etter «Liker», «Vet ikke» og «Liker ikke».

Slik kan deltakerne enkelt trene på valgkompetanse. Videre kan interessekortene være et utgangspunkt for å utforske av utdanninger og yrker knyttet til interesser. Dette kan gjøres alene eller sammen med andre.

Hvordan søke utdanning og jobb

Neste arbeidsområde handler om å søke utdanning. Her skal man lære om og utforske ulike utdanningsveier innen videregående opplæring. Erfaringer fra praksisopphold, utdanningsmesser, besøk til skoler og liknende er den del av forberedelsene og utforskingen.

Siste arbeidsområde er rettet mot det å søke jobb. I tillegg til å trene på å skrive CV og søknadsbrev skal deltakeren kartlegge eget nettverk og trene på å presentere seg skriftlig og under et intervju. Disse øvelsene er spesielt godt egnet for grupper, der deltakerne kan få til bakemeldinger fra de andre og trene på jobbintervju gjennom rollespill.

Gode erfaringer

Dette verktøyet er blitt brukt av rådgivere og lærere med elever i innføringsklasser i Akershus de siste årene. I noen klasser har de systematisk jobbet seg gjennom hele heftet, mens andre har plukket ut enkeltøvelser. Elevene sier de får et stort utbytte av å jobbe sammen med andre, og ser sin framtid og muligheter i Norge på en ny måte.

Etter gode erfaringer og innspill fra både elever og lærere er materiellet nå revidert, og retter seg mot alle minoritetsspråklige som mottar karriereveiledning. Vi håper at flere vil ta det i bruk og ha glede av verktøyet.

Bilde
Illustrasjonsbilde, veiledning av minoritetsspråklige
Bildetekst
Illustrasjonsfoto.

Tips og råd til bruk av verktøyet

Karrierelæring og språktrening kan gå hånd i hånd på mange måter. Hva med å lage ordlister og henge opp i (klasse-)rommet etter hvert som øvelsene gjennomføres?

Alternativt kan hver deltaker lage en egen ordbok med «karrieregloser» der de kan skrive forklaringer på sitt eget morsmål.

Det finnes mange måter å utforske yrker i Norge på. Hvorfor ikke la deltakerne sitte sammen i små grupper og bruke post-it lapper til å skrive ned yrker som finnes i hjemlandet deres, men som kanskje ikke finnes i Norge?

Det samme kan gjøres for yrker som de tenker finnes i Norge, men som ikke finnes i hjemlandet deres. La deltakerne bruke oversettelsesverktøy for å finne riktige yrkesbetegnelser.

Til slutt kan alle lappene henges opp på store flipover-ark eller plakater, som har ulike bransjer som overskrift, for eksempel helse/omsorg, tekniske og praktiske yrker.

Plakatene kan deles inn i yrker som finnes i hjemlandet og Norge, eller i utdanningsnivå, som grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet.

Mange av øvelsene kan gjerne også brukes i ordinære klasser i faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen eller i karriereveiledning i videregående opplæring.

Flere av øvelsene er dessuten relevante for karrieresentrene som veileder minoritetsspråklige i alle aldre. Særlig interessekortene og yrkeskortene kan være fine å bruke i en kartleggingssamtale.