Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hordaland fylkeskommune setter karriereveiledning i fokus

Kjell Helge Kleppestø, leder for nyetablerte Karriere Hordaland, har jobbet mye med å vise både folk flest, politikere og andre samarbeidspartnere hva karriereveiledning kan bidra med. Og han opplever i økende grad at budskapet når fram.
Mona Vaagan, Veilederforum
Opprettet 19. desember 2017, oppdatert 19. desember 2018

- Målsettingen vår er at alle voksne i fylket vårt skal våge å definere seg som noen som kan ha nytte av karriereveiledning, sier Kjell Helge Kleppestø.

Karriere Hordaland startet permanent drift i oktober. Det er nå etablert karrieresentre på tre steder i fylket – i Bergen, i Sunnhordland og i Nordhordland – som skal betjene alle voksne hordalendingar over 19 år.

Tilbudet startet som en pilot på Stord i 2015. Erfaringene derfra var så gode at fylkeskommunen besluttet å etablere et fast karriereveiledningstilbud for voksne i Hordaland. 

Lavest mulig terskel

Hovedmålsettingen til Karriere Hordaland er at det skal være lavest mulig terskel for å oppsøke karriereveiledning, forteller Kjell Helge Kleppestø.

- Vi har merket at mange som ikke kjenner til feltet vårt, tror at karriereveiledning bare er for elever eller spesielle grupper. Det synet ønsker vi å utfordre. Vi ønsker at alle i fylket som er over 19 år skal våge å definere seg innenfor det å få karriereveiledning.

Karriere Hordaland har tatt et bevisst valg om å samlokalisere alle de tre karrieresentrene med en næringshage eller et etablerersenter. I Bergen er karrieresenteret lokalisert i første etasje av fylkeshuset, sammen med Etablerersenteret.

- Vi ser at med denne koblingen kommer vi tett på miljøer som utfyller noe av det vi driver med. Det er ikke minst en stor fordel for brukerne. Vi ser at mange har en gründer i magen, og da er det lett å vise dem videre, sier Kleppestø.

Knyttet til regional utvikling

Men koblingen til næringslivet og etablerermiljøene er ikke bare geografisk. Den gjelder også den organisatoriske overbygningen, understreker Kleppestø.

- Karriere Hordaland er blitt flyttet fra opplæringsavdelingen til den regionale utviklingsavdelingen, og er nå plassert sammen med områder som plan, næringsliv, forskning og analyse. En slik plassering er Karriere Hordaland alene om her i landet sier han, og legger til at det gir virksomheten et spesielt mandat.

- Fylkeskommunen ønsker å ta ansvar, ta en samfunnsutviklingsrolle og bidra til et livskraftig arbeidsliv framover. Vi viser ved dette at helhetlig karrieretjeneste er en viktig del av det.

Timingen for Karriere Hordaland kunne knapt vært bedre, mener Kleppestø. Etableringen skjer samtidig som karriereveiledning er satt på dagsorden, først ved NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn, og deretter Nasjonal kompetansestrategi. Og regionalt, ved at Fylkestinget i Hordaland nylig har vedtatt en regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hordaland fylke. I denne planen er ett av tre hovedmål å gi hordalendingene tilgang til profesjonell, offentlig og gratis karriereveiledning i et livslangt perspektiv.

- Vi er fornøyd med at karriereveiledningsfeltet er løftet opp og har fått en så sentral plass i de overordnede planene som fylket jobber med, sier Kleppestø.

Synliggjøring

- Har det vært noen spesielle utfordringer underveis, fra det første prøveprosjektet på Stord i 2015 og fram til vedtaket om fast etablering med tre karrieresentre?

- Det har gått mye på å synliggjøre for aktører i fylket hva slags rolle karriereveiledning kan ha i samfunnet vårt. Å vise fram kunnskapsgrunnlaget vi har, blant annet gjennom NOU-en, og vise hva slags arbeid som gjøres både nasjonalt, i Europa og ellers i verden på dette feltet.

Kleppestø legger til at NOU-en var en god drahjelp i så måte.

- Da vi i tillegg fikk den nasjonale kompetansestrategien, kunne vi si: «Her er beviset, dette er ikke bare noe vi i Hordaland mener, dette er et viktig felt». Jeg har opplevd at når de ulike aktørene har fått innsikt i hva karriereveiledning kan være, så har vi ikke opplevd motstand. Heller forståelse for hva karriereveiledning kan bidra til. 

Politikere får møte Tristram Hooley 

Hvert år arrangerer fylkesordføreren i Hordaland et nyttårsmøte for spesielt inviterte innenfor politikk, utdanning, offentlig og privat arbeidsliv med flere. Dit er Tristram Hooley, professor i karriereveiledning, denne gang invitert til å holde foredrag. Kjell Helge Kleppestø ser dette som et tegn på at Karriere Hordaland har lykkes i sitt strategiske arbeid med å synliggjøre karriereveiledningsfeltet også på toppnivå i fylket.

Han forteller dessuten om et fruktbart samarbeid med universitets- og høgskolesektoren og kommunene i fylket, blant annet gjennom sammenslutningen Utdanning i Bergen. Et viktig tema i dette forumet har vært å se helhetlig på karriereveiledningen gjennom hele utdanningsløpet. Fra faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet til veiledningen som skjer i UH-sektoren. Ved å styrke karriereveiledningen tidlig i utdanningsløpet kan man kanskje klare å bremse frafall senere. Også i UH-sektoren, mener han.

-  Det må jobbes mer systematisk og helhetlig med temaet karriereveiledning, slik at alle relevante aktører får en felles forståelse. Det er vi i ferd med å få gjennomslag for.

Mye kontakt med andre karrieresentre

Kleppestø forteller at han og kollegene har hatt mye kontakt med andre karrieresentre i tiden fram mot den faste etableringen i fjor.

- Vi har sett hvordan det jobbes faglig, blant annet med kollegaveiledning, sier han.

I tiden framover har han fokus på å styrke det individuelle veiledningstilbudet på de tre karrieresentrene. Målet er at flest mulig av hordalendingene skal vite at det er mulig å få karriereveiledning, hvis de skulle få behov for det, betoner Kjell Helge Kleppestø.

- Vi ønsker at vi sakte men sikkert oppnår at vi blir et kompetansemiljø som brukes av alle.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Portrettbilde av Kjell Helge Kleppestø, leder for Karriere Hordaland
    Kjell Helge Kleppestø setter pris på at karriereveiledning er høyt prioritert i Hordaland fylke. Her under et besøk i Tromsø.
    Foto: Mona Vaagan All rights reserved.

Karriere Hordaland

• Startet i permanent drift 1. oktober 2017. Det er etablert karrieresentre på tre steder: Bergen, Sunnhordland og Nordhordland, med i alt ni ansatte.

• Er fullfinansiert av Hordaland fylkeskommune.

• Drives i partnerskap med NAV og de enkelte kommunene.

Fylkeskommunen ønsker å ta ansvar, ta en samfunnsutviklingsrolle og bidra til et livskraftig arbeidsliv framover. Vi viser ved dette at helhetlig karrieretjeneste er en viktig del av det.

Vi er fornøyd med at karriereveiledningsfeltet er løftet opp og har fått en så sentral plass i de overordnede planene som fylket jobber med.