Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En inspirasjonsbok til lærere i faget Utdanningsvalg

Det er ti år siden faget Utdanningsvalg ble innført. Kjell Helge Kleppestø og Reinhardt Jåstad Røyset har skrevet en ny lærebok i faget. Her forteller de hvorfor Utdanningsvalg er viktig og hva de ønsker med boken.
Kjell Helge Kleppestø, leder for Karriere Hordaland og Reinhardt Jåstad Røyset, adjunkt m/opprykk ved Holen skole.
Opprettet 14. mars 2018, oppdatert 14. mars 2019

Det har så langt vært få lærebøker tilgjengelig som belyser den metodiske og didaktiske innfallsvinkelen til faget Utdanningsvalg. Lærebøker som spesielt retter seg til lærerne og rådgiverne som underviser i Utdanningsvalg, og mer generelt til dem som arbeider med undervisning av ungdom og unge voksne, har latt vente på seg. Det er dette vi ønsker med Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring. Boken er ment som et verktøy som kan hjelpe lærere til bedre å planlegge og gjennomføre sin undervisning. Ikke bare for en time om gangen, men ved å legge til rette for en mer langsiktig planlegging. Kompetanse i å undervise i Utdanningsvalg og gode lærebøker for lærerne er viktige elementer for å lykkes. Vi er etterhvert mange som ønsker at faget skal løftes og prioriteres ved alle ungdomsskoler i Norge. Det er et sterkt ønske, også fra stortingspolitikere, at lærerne som underviser i faget skal kunne gi en bedre, mer variert og innholdsrik undervisning til sine elever.

Lærernes og andre profesjoners refleksjon rundt egen praksis er et svært viktig element for utvikling av profesjonalitet. Der det settes av tid til praktiske øvelser og refleksjon, utvikles en forståelse for fagets muligheter. Det å ha en delingsarena er svært viktig og effektfullt, og helt avgjørende for utvikling av faget.

Ny overordnet del av læreplanen

I september 2017 kom det en ny overordnet plan for arbeidet i skolen. Denne planen erstatter den generelle delen som har eksistert i mange år. Torbjørn Røe Isaksen, daværende kunnskapsminister, uttalte under presentasjonen av planverket: «Den overordna delen av læreplanane er på mange måtar skolen sin eigen "grunnlov". Føringane som ligg i den overordna delen skal ligge til grunn for alt skolen gjer og lærer bort til elevane.»

I den overordnede delen kan vi på side 10 lese: «Grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess [..]. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.»

Disse sitatene tenker vi plasserer Utdanningsvalg i sentrum for hva skolen og skolefagene handler om. Det er fokus på at elevene skal mestre sin hverdag her og nå, og samtidig ha blikket rettet mot fremtiden. Kunnskapen elevene får på skolen og ellers i livet, skal gjøre dem i stand til å håndere egen utdanning og karriere videre i livsløpet. Utdanningsvalg kan vise frem hvilke muligheter som finnes, utfordre oppfatninger og informere om alternativer. Det krever at den som underviser i faget har kompetanse og evne til å drive et konsistent opplegg i faget.

I veiledningen til faget Utdanningsvalg blir det poengtert at arbeidet med faget er et ansvar for hele skolen, ikke bare for læreren som underviser. Slik bør hele skolen ha noenlunde innsikt og kompetanse i hva de enkelte skolefagene kan ha av betydning i elevenes liv.

Med den nye overordnede delen er det tre tverrfaglige tema vi ser kan passe godt inn i arbeidet med Utdanningsvalg. Temaet Folkehelse og livsmestring er et av disse temaene der det kan være viktig å involvere Utdanningsvalg.

Helhet og sammenheng

I arbeidet med Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring var vi særlig opptatt av å adressere en sammenheng og helhet mellom temaene læreplanen peker på, og at det lettere kan lages en struktur gjennom de tre årene på ungdomsskolen. Vi må gi elevene muligheter til å praktisere ord og begreper som det er forventet at de skal kunne. Forståelse og refleksjon rundt begreper er sentralt for å utvikle elevenes kompetanse i alle fag, også Utdanningsvalg. Eleven må få øve på å se at tanker og forestillinger kan justeres, og at de selv har stor innvirkning på sin egen situasjon. De må få bruke tid på å erfare, utforske og reflektere over sine opplevelser. Faget må være praktisk, relevant og konkret for elevene, og ikke bare handle om informasjon om utdanningsprogram på videregående skole.

Å veilede elever i klasserommet fra uke til uke kan være utfordrende, men vi har ønsket å bidra til å gjøre dette håndterlig for lærerne. Utdanningsvalghjulet ble utviklet for å illustrere dette. Vi trengte en ramme for arbeidet med viktige temaer som selvledelse, relasjoner, arbeid, personlige valg og yrke og utdanning. Alle temaene må være med for å gi god karriereundervisning. Inneholder undervisningen i Utdanningsvalg bare en eller noen få av komponentene i utdanningsvalghjulet, vil elevene ikke få utviklet karrierekompetanser.

Figur Kleppestø og Røyset_justert_2.jpg

Figur Røyset og Kleppestø
Figur: Røyset og Kleppestø (2017)
All rights reserved.

Verktøy for å nå mål i læreplanen

De tre kapitlene Personlige valg, Utdanning og yrke og Arbeid inneholder verktøy for å nå målene i læreplanen. Det kom en revidert læreplan i faget i 2015, som er gjennomgående for alle tre årene. I hvert av kapitlene gir vi innspill til hvordan timene kan gjennomføres for å gi elevene god karriereundervisning. Progresjonen i kapitlene er lagt opp slik at elevene lærer seg ord og begreper som er sentrale, deretter skal ordene brukes i forskjellige sammenhenger der elevene kan reflektere over og integrere ordene og begrepene inn i eget vokabular. Innholdet i ordene gir elevene anledning til å snakke sammen om sine planer, mål og forventninger, slik at de har samme oppfatning og forståelse av hva alle snakker om. Gitt tid og langsiktig arbeid med disse temaene, kan Utdanningsvalg bli arenaen elevene bruker for å utvikle karrierekompetanser, og som gjør dem i stand til å ta mer velbegrunnede valg gjennom hele sin karriere. Faget åpner både for dybdelæring og tverrfaglige undervisningsformer.

De gode relasjonene er avgjørende for å kunne oppnå god karrierelæring i klasserommet, der elevene kan dele sine opplevelser, erfaringer og tanker og åpent reflektere over disse. Elevene ser også at relasjoner er viktige for å kunne delta aktivt i utdanning og arbeidsliv.

Historiene definerer oss

De fleste kapitlene i boka innledes av en historie som kan tolkes eller snakkes om på flere måter. Dette er en måte å peke på tverrfaglighet i form av at de fleste fagene bruker historier og tekster som del av undervisningen. I mange fag er historiene med på å skape identitet. I Utdanningsvalg er det viktig at elevene reflekterer over seg selv, sine opplevelser og sin vei inn i det voksne livet. Kapittelet Narrativ – karriere som en historie handler om å la elevene sette ord på hvordan de ser seg selv i forskjellige roller i livene sine. De historiene vi forteller om oss selv, i form av indre dialoger, i samtaler med andre eller som skrevne ord, er med på å forme oss. Måten vi bruker språket til å fremstille oss selv, er mange ganger avgjørende for hvordan vi ser oss selv og hvordan andre oppfatter oss.

Økt fokus på karriereveiledning

Utdanningsvalg er fortsatt et ungt fag, og vi ser at det er viktig å legge til rette for at faget de neste ti årene får en mer sentral plass i skolen. Faget må være en viktig arena for læring og utvikling, slik at elevene får oppleve en karriereundervisning som er prioritert og gjennomført i hele Norge. Med et økt fokus på karriereveiledning i skolen er det viktig å åpne opp for de mulighetene som ligger i dette faget. Aktører som er opptatt av elevenes valg og læring her og nå og i et livslangt perspektiv, må sammen legge til rette for dialog og delingskultur. Vi mener at denne boka kan hjelpe elevene til å utvikle et ordforråd rundt egen karriere, slik at de blir i stand til å snakke mer velbegrunnet om sine valg.

Sentralt i denne utviklingen står både den kompetente læreren i faget Utdanningsvalg og skolens helhetlige karriereveiledningstjeneste. Vi skal ikke undervurdere hvor viktig det er at ungdom og unge voksne får forberede seg på livet og arbeidslivet. Vi håper at vår bok kan være et bidrag til å gjøre læreren i Utdanningsvalg i stand til å gjøre en viktig og varig forskjell i livene til de unge.

 

Referanser

Røyset, R.J. og Kleppestø, K.H. (2017): Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring. Bergen: Fagbokforlaget.

«Krev betre karriereråd for unge: – Lærarar er utan kompetanse». Intervju med blant andre Knut Arild Hareide, nrk.no, 05.01.2018.

Pressemelding om ny Overordnet del, Oslo 2017. 

Regjerningen, Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, Oslo 2017, Nedlastet 23.januar 2018.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Illustrasjonsbilde til artikkel om bok om faget Utdanningsvalg
    Foto: Mari Thorbjørnsrud. All rights reserved.

Begreper vi bruker

Karriere: Individers arbeidsroller og andre livsroller i et livsløpsperspektiv, utdanningsveier, yrker og arbeidsliv, balansen mellom betalt og ikke betalt arbeid, samt deltakelse i læring, utdanning og arbeidstrening (NOU 2016:7, s.25).

Karrierekompetanser: Å utvikle kompetanser til å forstå og utvikle seg selv, utvikle en trygg identitet, utforske livet, læring og arbeid. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning, arbeid og seg selv, ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg (NOU 2016:7, s.19).

Karrierelæring: kan foregå som et organisert undervisningsopplegg, men også som hverdagslæring gjennom påvirkning fra familie, venner, media og andre viktige personer (Røyset og Kleppestø, 2017, s.16).

Karriereundervisning: Den opplæringen skolen gir som kan medføre karrierelæring og som gir karrierekompetanser som læringsresultat. I Utdanningsvalg er karrierelæringen organisert som et sammenhengene undervisningsopplegg fra 8. til 10. trinn.

Røyset_justert.jpg

Portrettbilde av artikkelforfatter Reinhardt Jåstad Røyset
Reinhardt Jåstad Røyset.
All rights reserved.

 

 

 

 

 

 

Kleppestø_justert.jpg

Portrettbilde av artikkelforfatter Kjell Helge Kleppestø
Kjell Helge Kleppestø
All rights reserved.

Utdanningsvalg – Karrierelæring og livsmestring (2017). Fagbokforlaget.

Metodebok for å kunne planlegge en progresjon i Utdanningsvalg over tre år og 110 timer. Dekker målene i den gjeldende læreplanen ut fra følgende tematiske inndelinger:

• Selvledelse

• Relasjoner

• Personlige valg

• Utdanning og yrke

• Arbeid

• Narrativ

• Fra Parsons til Savickas